Generelt om reklamasjon

Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at en part ikke kan forholde seg helt passiv ved kontraktsbrudd fra den annen parts side. Den som er utsatt for mislighold, må reklamere i tide, for å kunne gjøre et misligholdskrav gjeldende. En reklamasjon er en melding fra en kontraktspart (kreditor) om at han mener at det foreligger mangel (avvik fra det avtalte), og at han vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor den andre (debitor). Enkelt forklart er en reklamasjon en klage på det som er mangelfullt levert, og de rettigheter som påberopes som følge. Det skal også reklameres ved forsinkelse og annet mislighold av avtalen, dersom man ønsker å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Les mer...

Reklamasjonsfrister

For de fleste kontraktstyper vil man i avtale eller lov ha en ”relativ” frist for reklamasjon, som løper fra den som er berettiget fikk vite eller burde vært klar over misligholdet. En slik relativ frist vil typisk være innen rimelig tid eller uten ugrunnet opphold, der man etter en konkret helhetlig vurdering av det som bør være normal lojal opptreden i kontraktsforholdet tar stilling til om kreditor har reklamert innen fristen. Les mer...

Oversikt over enkelte reklamasjonsfrister

Eksempler på relative reklamasjonsfrister der fristen er ”innen rimelig tid” er kjøpsloven § 32 første ledd, hvor mangel skal meldes ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den”. Etter håndverkertjenesteloven § 22 første ledd må mangel “påropes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen” Etter avhendingsloven § 4-19 første ledd er fristen ”innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga” avtalebruddet. Etter vegfraktl. § 40 første ledd skal krav fremsettes ”uten ugrunnet opphold”. Les mer...

Nøytral og spesiell reklamasjon

Ovennevnte relative reklamasjonsfrister gjelder når man varsler om at mangel er oppdaget, og at man vil gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. En slik vanlig reklamasjon kalles gjerne nøytral reklamasjon. Les mer...

Realitetsdrøftelser

Ved for sen reklamasjon, kan kravet avvises av debitor. Debitor slipper da å forholde seg til realiteten i kravet, siden kravet ble satt frem for sent. For sen reklamasjon kan således medføre at et korrekt krav må avvises som for sent fremsatt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)