Medvirkning til å gjennomføre kontrakten

En avtale innebærer i tillegg til at partene leverer sin ytelse på slik måte avtalen foreskriver, også en plikt til å medvirke til at kontrakten blir gjennomført som forutsatt. Den annen part plikter også til å medvirke til gjennomføringen av avtalen ved å ta imot den andres ytelse på avtalt sted og tid. Medvirkningsplikter kalles også ofte for sideplikter, og er de plikter som partene plikter å gjennomføre i kontraktsforholdet ved siden av å levere avtalt ting eller tjeneste til avtalt tid og på avtalt måte. Særlig innenfor entrepriseretten vil det foreligge omfattende medvirkningsplikter for byggherren. Man kan holde tilbake egen ytelse ved forventet eller ved konstatert mislighold ved levering, men man kan ikke avvise kontraktsgjenstanden hvis det ikke er avtalt eller følger av lov som angrerettsloven. Les mer...

Omsorgsplikter

Til medvirkningspliktene hører også plikten til å dra omsorg for tingen, slik at den er i kontraktsmessig stand frem til overlevering og gjennomføring av avtalen. Utgangspunktet er at den part som misligholder før levering, bærer risikoen for salgsgjenstanden, og må betale den andre partens kostnader, jf. kjøpsloven § 75. Hvis den part likevel blir sittende med varen i strid med forutsetningene, har den misligholdende part plikt til å verne varen mot ødeleggelse eller skade, selv om det foreligger kontraktsbrudd eller tvist om kontraktsbrudd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)