Om heving

Heving er en misligholdsbeføyelse som innebærer at partenes plikter og rettigheter til å oppfylle etter avtalen faller bort, og at partene tilbakefører de ytelser som eventuelt allerede er ytt eller prestert. Formålet ved heving er at partene i størst mulig praktisk grad settes tilbake som de var før avtalen. Les mer...

Vesentlighetsvurderingen

Utgangspunktet for norsk rett, er at avtaler skal holdes. Man må derfor komme til at mangelen utgjør et vesentlig avvik fra avtalen, som er kvalifisert nok til å begrunne et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Partene skal ved heving settes i mest mulig grad som før avtale var inngått gjennom tilbakeføring av ytelsene. Les mer...

Begrenset hevingsrett

Man kan naturligvis avtale strengere eller mildere vilkår for å heve avtalen, eller avtale direkte hevingsrett ved inntreden av visse forhold. Ved spesielle kontraktstyper hvor heving vil ramme debitor spesielt hardt, vil det kunne være en skjerpet terskel for å kunne heve. Et vanlig eksempel er tilvirknings- og spesialbestillingskontrakter, og ellers når ytelsen er spesielt tilvirket eller spesialtilpasset for kjøperen. Det vil da foreligge et skjerpet krav til vesentlighet ved tilvirkningskjøp. Normalt at formålet med kjøpet blir forfeilet, og at retting og omlevering samtidig ikke er mulig eller rimelig å vente på. S.91 Les mer...

Utvidet hevingsrett

Det må skilles mellom heving fremover i tid (ex nunc), og heving bakover i tid (ex tunc) der partenes ytelser skal tilbakeføres, slik at partene stilles som om avtale ikke var inngått. Hevingsretten vil normalt være utvidet dersom det er snakk om løpende ytelser, som abonnement eller løpende vareleveranser. Begrunnelsen for at hevingsretten er utvidet ved løpende ytelser, er at det ikke vil koste partene like mye å avslutte levering av ytelsene, ettersom det ikke vil skje en tilbakeføring. Ved heving av løpende leveranser, vil man simpelthen slutte å fortsette å levere. Hvis heving vil ramme den som leverer urimelig hardt (for eksempel at mottaker er eneste eller største kunde), må det også vurderes i forhold til om mangelen er vesentlig nok til å heve. Les mer...

Hvordan man hever en avtale

Før man hever en avtale må det inngis spesiell reklamasjon. Årsaken til at det må inngis spesiell reklamasjon er lojalitetshensyn, siden heving er en misligholdsbeføyelse som rammer debitor hardt. Videre skal den spesielle reklamasjon gi debitor mulighet til å avverge et hevningskrav med omlevering. Heving og krav om retting er beføyelser som normalt krever at det reklameres særskilt i forhold til at kreditor ønsker heving eller retting overfor debitor. Les mer...

Heving ved forventet mislighold

Dersom det før oppfylling vil være klart at avtale kommer til å bli brutt i et omfang som gir rett til heving, så kan man også heve før misligholdet inntreffer. Vilkåret for å heve på grunn av forventet mislighold, er at det må fremstå som klart at den andre part ikke makter eller ikke har til hensikt å oppfylle vesentlige deler av kontrakten. Les mer...

Hevingsoppgjøret (tilbakeføringen)

Rettsvirkningen av at det er rettmessig hevet, er at partenes plikter til å oppfylle faller bort, jf. kjøpsloven § 64 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)