Erstatning i kontrakt

Erstatning i kontraktsforhold forutsetter et subjektivt ansvargrunnlag (subjektiv skyld), som i de fleste tilfeller enten vil være dolus (forsett) eller culpa (uaktsomhet). Objektivt ansvarsgrunnlag (ansvar uten skyld) vil kunne foreligge ved garanti eller tilsikring etter avtale, eller som et lovfestet objektivt ansvar, og objektivt ansvar for rettsmangler og veritas. Ansvarsgrunnlaget kan også innenfor noen kontraktstyper – og typisk i forbrukerforhold – bygge på at feilen lå innenfor misligholderens kontroll (kontrollansvaret). Les mer...

Dolus

Dolus betyr skyld eller forsett, og vil omfatte de tilfeller der kontraktsbruddet er gjort forsettlig. Forsettet er som ellers at den som har levert mangelfullt har kjent til eller holdt det som overveiende sannsynlig at det forelå eller ville inntre mangel, men likevel valgt å inngå eller fortsette i kontraktsforholdet uten å opplyse om mangelen. Den som skal prestere lar være å oppfylle, fordi han har inngått en bedre avtale med andre. Eller den som skal prestere har opptrådt svikaktig under avtaleinngåelsen gjennom uriktig opplysninger, som har lurt den berettigete til å inngå en avtale han ellers ikke ville ha inngått. Ved forsett vil normalt vidtrekkende følger av kontraktsbruddet aksepteres. Man setter da adekvansen relativt vid ved utmålingen. I praksis vil det være vanskelig å bevise at man har villet prestere mangelfullt ”med vilje,” og dolus (forsett) som ansvarsgrunnlag er derfor lite praktisk anvendelig, og domstolene vil nok heller bygge på culpa eller andre ansvarsgrunnlag. Les mer...

Culpa

Uaktsomhetsvurderingen er ikke helt den samme som culpa i erstatningsretten, og har ikke et like strengt krav til klanderverdig opptreden. Utgangspunktet er at det må foreligge mangel/mislighold, og erstatningsansvar vil da inntre hvis den som ikke klarte å prestere riktig, i noen grad kan bebreides for årsaken til mangelen/misligholdet. I kjøpsloven § 40 tredje ledd er denne subjektive skyldregel presisert slik: Les mer...

Grov uaktsomhet

Det er tilstrekkelig med simpel uaktsomhet i kontrakt for at det skal kunne pålegges erstatningsansvar. Imidlertid vil karakteristikken grovt uaktsom kunne få betydning for utmålingen, ved at mer avledet indirekte tapsfølger også kan dekkes, og anses som adekvate innenfor årsakssammenhengen. Videre vil vanlige ansvarsbegrensninger også kunne fortolkes innskrenkende mot grov uaktsomhet. Les mer...

Objektivt ansvar for mislighold

Ved objektivt ansvar blir den som skal levere en ytelse ansvarlig, selv om det ikke foreligger feil eller forsømmelse. Les mer...

Kontrollansvaret

Kontrollansvaret innebærer at den som skal levere mer eller mindre generiske ytelser har et objektivt ansvar for å levere, uavhengig av hindringer som har sin årsak innenfor kontrollsfæren til den som skal levere (debitor). Debitor hefter således objektivt for alle mangler som han ikke rent praktisk er forhindret fra å oppfylle, som følge av at det foreligger hindringer utenfor debitors kontroll innenfor debitors kontrollsfære. Imidlertid er ansvaret begrenset til det direkte tap. Indirekte tap erstattes ikke etter kontrollansvaret. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)