Utmålingsreglene

Erstatningssummen skal som utgangspunkt tilsvare full erstatning, dvs. det fulle tap som skyldes kontraktsbruddet. Skadelidte skal ha full erstatning, men ikke tjene på skaden. Fordeler av kontraktsbruddet skal gå i fradrag etter prinsippet om compensatio lucri cum damno. Les mer...

Direkte tap

Det direkte tap er de utgifter som er en direkte følge av kontraktsbruddet, som kostnader for å erstatte ytelsen (dekningskjøp) eller verditap og tapt fortjeneste på grunn av uteblitt oppfyllelse, og omkostninger som man ellers påføres for å rydde opp, slik som ressursbruk for å foreta dekningskjøp, leiekostnader i uteblivelsesperioden, utredning av tap, reklamasjon, transport, reisevirksomhet mv. Les mer...

Indirekte tap

Indirekte tap er tap som kreditor har som følge av at kontraktsgjenstanden ikke kan nyttes som forutsatt til produksjon, drift, handel, planlegging osv. Les mer...

Tapsbegrensningsplikt

Den misligholdet rammer har plikt til å begrense sitt tap ved ”rimelige tiltak”. Tapsbegrensningsplikten følger av den alminnelige lojalitetsplikten. Partene plikter å innrette seg slik at man ikke unødig volder den andre tap gjennom sin handlemåte. Selv dersom det foreligger mislighold fra den ene partens side, skal kreditor forsøke å avkreve debitor for å få dekket sitt tap på en rimelig og fornuftig måte. En slik generell regel er nedfelt i kjøpsloven § 70 første ledd: Les mer...

Lemping

På samme måte som i erstatningsretten, er det også adgang til å lempe på erstatningsplikten etter kontraktsforhold. Lemping er at et erstatningsbeløp settes ned av rimelighetshensyn dersom den virker urimelig,for den ansvarlige part ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i liknende tilfelle, og forholdene ellers. Regelen er blant annet kommet til uttrykk i kjøpsloven § 70 annet ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)