Årsakssammenheng

Innen kontraktsretten er det naturligvis krav om at erstatningspostene for et økonomisk tap på må årsakssammenheng med kontraktsbruddet. Sagt på en annen måte må årsaken til tapet skyldes kontraktsbruddet. Vurderingen skal som i erstatningsretten normalt skje etter betingelseslæren. Betingelseslæren går ut på at man tenker seg misligholdet bort, og spør om skaden likevel ville ha skjedd. Betingelseslæren kan også formuleres slik at dersom skaden ville ha inntruffet også om den påståtte misligholdelse av avtalen tenkes borte, er misligholdet ikke årsak til skaden. Les mer...

Adekvans

I Agurkpinnedommen Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinne) uttales at utmålingsreglene etter kjøpsloven § 67 første ledd første punktum må forstås som en generell adekvansbegrensning. Høyesterett la da til grunn at det i vurderingen av adekvansen (hvor langt et tap skal strekkes) er mulig å legger til grunn rimelighetsbetraktninger: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)