Opplysninger fra kredittyter

Opplysningsplikter er de lovfestede og ulovfestede pliktregler som bestemmer at kredittyter plikter å informere kredittkjøper/kredittmottaker om forhold, som det må antas at kredittkjøper trenger å kjenne til, slik at kredittkjøper kan vite om han ønsker å inngå avtale, og informasjon som det er rimelig at han får kjennskap til. Spesielt kostnader og betalingsvilkår og erstatningsansvar, er informasjon som er viktig for kredittkjøper å kjenne til. Opplysningsplikten er en direkte underplikt av den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold, og gir uttykk for at man skal være redelig med de opplysninger man gir den man skal inngå en bindende kontrakt med. Les mer...

Fraråding

Kredittkjøpsloven pålegger også kredittyter en plikt til å frarå låntaker å oppta lån dersom kredittyters økonomiske evne eller andre forhold tilsier at han bør overveie å avstå fra å benytte kreditten, jf. kredittkjøpsloven § 9a. Les mer...

Opplysning ved kredittkjøp

Ved kredittkjøp har både selger og kredittyter en opplysningsplikt om kredittelementene i kredittkjøpsavtalen, slik at forbruker kjenner til den reelle kostnaden ved kredittkjøpet og andre vesentlige betalingsopplysninger. Ansvaret for at opplysningene gis påhviler den som gir kreditten, men vil vanligvis bli gitt av selger, også i situasjoner hvor selger ikke er kredittyter. Typisk dersom man kjøper noe med betalingsutsettelse fra en bank eller annen kredittyter hos en elektronikkjede. Selgerens opplysningsplikt er tilsvarende kredittyters i forbrukertilfeller, jf. kredittkjøpsloven § 4, slik at kredittyter kan ikke fritas for opplysningssvikt som selgeren har begått. Dette må sees i sammenheng med ønsket i forarbeidene om å styrke forbrukervernet. Les mer...

Opplysning ved forbrukerleie

Forbrukerleie er som nevnt en leieordning av løsøreting som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, eller som ellers i det vesentlige fyller samme økonomiske funksjon som kredittsalg, selv om det ikke er meningen at leieren skal bli eier eller ha rett til å bli eier, jfr. kredittkjøpslovens § 29 første punktum. Bestemmelsene gjelder ikke leie som reelt er kredittkjøp etter kredittkjøpslovens § 3 nr. 1 (c), jf. forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven (kredittkjøpsforskriften) § 10. Les mer...

Kredittkort (kontokredittavtale)

Før avtale om kontokredittavtale for forbrukerkjøp inngås, skal forbrukeren ha opplysninger om kredittens maksimumsbeløp, årlig nominell rente-, gebyr- og andre kredittkostnader, effektiv rente, betingelser for forfall, avtalebestemmelser som påvirker renter, gebyrer og andre kostnader og betingelser for avslutning av kontokredittforholdet, jf. kredittkjøpsloven §5. Les mer...

Effektiv rente etter §6a

Effektiv rente som kredittyter skal opplyses om er de samlede kredittkostnadene uttrykt i prosent pr år av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for (kreditt­ beløpet), og skal beregnes etter reglene i kredittkjøplovens § 6a, jf. § 28. Renten er standardisert i forskrift og angir prosent av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for. Det tas hensyn til reduksjon ved nedbetaling. Alle kostnader forbrukeren har i forbindelse med kreditten legges til grunn for beregningen av effektiv rente. I bokstav a-f er det likevel unntatt kostnader som misligholdskostnader, kostnader ved pengetransaksjoner (bankoverføring mv), kostnader for innmelding i foreninger eller sammenslutninger som pådras i henhold til en annen avtale enn kredittavtalen, selv om disse kostnadene har innvirkning på kredittvilkårene, forsikrings- eller garantikostnader (med unntak av gjeldsforsikring på skyldneren selv) og kostnader i tillegg til kjøpesummen, som skal betales uavhengig av om det gjøres opp kontant eller ved kreditt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)