Kortmisbruk

Ved misbruk av betalingskort i forbindelse med en kontokredittavtale gjelder lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) §§ 35 og 37. Bestemmelsene var tidligere i kredittkjøpsloven §13, men er nå gitt for alle typer betalingskort (også kredittkort) i finansavtaleloven. Les mer...

Kontohavers ansvar

Hovedprinsippet for kontohavers ansvar ved misbruk av konto er oppsummert slik i Ot.prp.nr.41 (1998-1999) side 105: Les mer...

Bevis for misbruk

Ofte vil det være vankelig å bevise om kunden har vært grovt uaktsom eller svikaktig mv., og kunden vil ofte ikke ha noen forklaring på hvordan kortet kan ha blitt brukt med eks. riktig pin-kode, eller at misbruker/svindler som har benyttet kort/nettbank på annen måte har legitimert seg korrekt i forhold til bruksavtalen gjennom å kjenne til riktige koder. Statistisk vil det nærmest være umulig at noen klarer å røve seg fren til riktig kode på tre forsøk, og det er ikke mulig å lese av pin-koden av kortet. Det er imidlertid ofte en kjensgjerning at svindlere uten at kontohaver er oppmerksom på det, er meget dyktige til å tilegne seg koder og annen informasjon for å kunne iverksette misbruk, særlig ved bruk av kontokort. Les mer...

Reklamasjon ved misbruk

Som ellers i kontraktsforhold er det viktig å reklamere over misbruk med en gang, og om nødvendig sperre kontokort eller kredittkort for å hindre videre misbruk. Ved for sen reklamasjon tapes kravet fullstendig, selv om kravet er sterkt. Det stilles her meget strenge krav også til forbrukere om å reagere raskt ved oppdaget misbruk, jf. NOU 1994:19 s. 146 og 147: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)