Avtaleendringer

Med mindre det er uttrykkelig avtalt, kan ikke arrangøren endre avtalen til ugunst for kunden, jf. pakkereiseloven § 4-5. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)