Gjeldsbrev

Les mer...

,

En fordring kan komme til uttrykk i et gjeldsbrev, som vil være et dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor, uten å være betinget av noen motytelse fra kreditors side. Det er to hovedtyper av gjeldsbrev; omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev. Gjeldsbrevloven av 17. februar 1939 nr. 1 inneholder ikke selv noen definisjon begrepet ”gjeldsbrev”. Forklaringen på hva et gjeldsbrev er finner man i forarbeidene; et gjeldsbrev er ”først og fremst skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger”, jf Utkast til lov om gjeldsbrev 1935 s. 13. Det er denne forklaringen som er lagt til grunn i praksis og teori. Det følger ikke direkte av definisjonen, men det er også et krav om at debitors skylderkjennelse er påført gjeldsbrevet. Les mer...

Omsetningsgjeldsbrev

Et annet navn på omsetningsgjeldsbrev er negotiable gjeldsbrev. Omsetningsgjeldsbrev har samme virkning som et vanlig gjeldsbrev, men har i tillegg den virkning at det gjelder andre regler for legitimasjon ved overdragelse av omsetningsgjeldsbrev, slik at den som får tiltransportert et omsetningsgjeldsbrev lettere vil kunne ekstingvere (vinne rett over en annen) skyldnerens innsigelser mot kravet, eller innsigelser fra en annen erverver av gjeldsbrevet. Det er derfor disse gjeldsbrevene som fellesbetegnelse heter omsetningsgjeldsbrev eller negotiable gjeldsbrev, ettersom de er sikrere for den som får tiltransportert et omsetningsgjeldsbrev. Les mer...

Enkle gjeldsbrev og muntlige fordringer

Enkle gjeldsbrev er alle gjeldsbrev som ikke fyller kravene til omsetningsgjeldsbrev, jf. gjeldsbrevloven § 24. Der er et enkelt gjeldsbrev definert som ”namnegjeldsbrev som ikkje går inn under § 11 nr. 3 eller 4”. Les mer...

Eksigibelt gjeldsbrev

Dersom en fordring ikke blir innfridd innen forfall kan kreditor normalt få den inndrevet med hjelp av rettsapparatet. Dette skjer ved tvangsfullbyrdelse, noe som normalt krever forutgående søksmål, med mindre det foreligger et særlig tvangsgrunnlag. Les mer...

Virkningen av gjeldsbrev

Når det utstedes gjeldsbrev vil skyldnerens pengeforpliktelse fremstå selvstendig på et eget dokument, som innebærer at debitor (skyldner) har forpliktet seg til å betale den oppgitte gjeld til avtalt forfall, evt. på avtalt måte. Selv om debitor har undertegnet et gjeldsbrev vil debitor (skyldner) ha sine holdbare innsigelser fra det underliggende rettsforhold i behold, slik at debitors forpliktelse overfor kreditor i utgangspunktet ikke blir endret, jf. gjeldsbrevloven § 1. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)