Transport av fordringer

Ved overdragelse av pengefordringer, blir den som overtar kravet den rettmessige eier av fordringen, og overtar kreditors krav mot skyldneren (debitor), slik det står. Les mer...

Problemstillinger ved transport

Ved overdragelse av pengekrav er det særlig to problemstillinger som volder problemer: Les mer...

Enkle gjeldsbrev vs. omsetningsgjeldsbrev

Ved overdragelse av enkle gjeldsbrev får mottakeren ikke bedre rett overfor debitor enn avgiveren hadde som kreditor etter det underliggende rettsforhold, jf. gjeldsbrevloven § 25 og § 1. Det klare utgangspunkt ved overdragelse av enkle gjeldsbrev er at mottakeren ikke får bedre rettigheter overfor debitor enn avgiveren hadde som kreditor, jf. gjeldsbrevloven § 25. Det underliggende rettsforhold vil således alltid legge begrensninger i mottakers rett etter gjeldsbrevet. Er gjelden betalt, eller ha kreditor inngått en annen avtale om betalingstidspunktet, vil ikke ny mottaker ha annet valg enn å måtte respektere det underliggende rettsforhold. Debitor kan overfor erververen gjøre gjeldende de samme innsigelser fra det underliggende rettsforhold som han kunne benytte overfor avhenderen, herunder også motregningsinnsigelse etter gjeldsbrevloven § 26. Les mer...

Factoring

En form for overdragelse som er spesielt mye brukt er factoring, hvor flere fordringer overdras eller pantsettes samlet. Dersom kreditor mangler likvide midler, men debitor ikke kan kreves ennå fordi fordringen forfaller senere, kan kreditor selge fordringen mot kontant oppgjør, og således frigjøre likviditeten før forfall. For eksempel har A et krav på 100 000 kr på B som forfaller om ett år. A trenger kontanter sårt og selger fordringen på B til C for 80 000 kr. Grunnet til at A gjør dette er at det er bedre for ham å få 80 000 kr nå, enn 100 000 kr om ett år. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)