Veritas-ansvaret

Veritas betyr sannhet, og veritas-ansvaret er et ansvar som kommer til anvendelse ved overdragelse (transport) av pengekrav, og går i korthet ut på at cedenten (den som overdrar) er objektivt ansvarlig overfor mottakeren (cesjonaren) for at kravet er til. Cedenten (den som overdrar) har objektiv erstatningsansvar overfor cesjonaren (erververen/mottakeren) for at cesjonaren (erververen av gjeldsbrevet) faktisk har et krav mot debitor cessus i henhold til gjeldsbrevets innhold. Veritas-ansvaret følger av gjeldsbrevloven § 9: Les mer...

Bonitas-ansvaret

Den som overdrar et gjeldsbrev har normalt ikke risikoen for skyldnerens betalingsvilje og betalingsevne etter gjeldsbrevet, og å påta seg et slikt ansvar kan gjøres gjennom erklæring som da vil kalles for et bonitas-ansvar. Det såkalte bonitas-ansvaret følger av gjeldsbrevloven § 10 som lyder: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)