Legitimasjon og rett etter omsetningsgjeldsbrev

Omsetningsgjeldsbrev har den egenskapen at cesjonaren (den som får tiltransportert omsetningsgjeldsbrevet), kan ekstingvere (vinne rett til tross for) både skyldnerens innsigelser fra det underliggende rettsforhold (eksempelvis at gjelden er betalt), så vel som en tredjemanns krav på omsetningsgjeldsbrevet (eksempelvis ved dobbeltoverdragelse), såfremt han ikke bør kjenne til det underliggende rettsforhold eller tredjemanns krav etter gjeldsbrevet. Les mer...

Overføringslegitimasjon § 14

Gjeldsbrevloven § 14 gjelder cedentens rettigheter (eier av gjeldsbrevet etter opprinnelig utstedelse eller etter transport) i forhold til en cesjonar (mottaker av transport) som blir tiltransportert et omsetningsgjeldsbrev. Etter gjeldsbrevloven § 14 kan cesjonaren vinne full rett til et omsetningsgjeldsbrev selv om cedenten ikke hadde rett til å råde over det, såkalt ekstinksjon. Det vil si at tidligere cedent (eier av gjeldsbrevet etter opprinnelig utstedelse eller etter transport) taper sine rettigheter til gjelden. Dersom cesjonaren ikke får rett etter gjeldsbrevet, vil retten såkalt vindiseres, hvilket vil si at cesjonaren ikke får rett etter gjeldsbrevet. Bestemmelsen gjelder således innskrenkninger som gjøres i omsetningsgjeldsbrevenes såkalte vindikabilitet, og får anvendelse for omsetningsgjeldsbrev som ikke er ihendehavergjeldsbrev, dvs. ordregjeldsbrev, pantobligasjon og andre gjeldsbrev som betegner seg som omsetningsgjeldsbrev. Gjeldsbrevloven § 14 lyder: Les mer...

Kreativ legitimasjon gjeldsbrevloven § 15

Gjeldsbrevloven § 15 regulerer spørsmålet om skyldnerens (debitor cessus) innsigelser mot gjeldsbrevet basert på det underliggende rettsforhold, må respekteres av den siste cesjonar som får overdratt et omsetningsgjeldsbrev til seg gjennom såkalt vindikasjon, eller om cesjonaren gjennom aktsom god tro kan se bort fra innsigelsene til skyldner og således ekstingvere rett etter gjeldsbrevets innhold. Gjeldsbrevloven § 15 kalles regelen om kreativ legitimasjon, idet det ved cesjonen (overdragelsen av omsetningsgjeldsbrevet) kan skapes en forpliktelse for debitor som ikke eksisterte før cesjonen. Ved ekstinksjon etter gjeldsbrevloven § 15 kan ikke skyldneren (debitor cessus) gjære gjeldende at han ikke skal betale på grunn av avtalerettslige viljesmangler, kontraktsrettslig mislighold eller at kravet er betalt eller motregnet annet krav. Gjeldsbrevloven § 15 lyder: Les mer...

Absolutte innsigelser etter gjeldsbrevloven §§ 16 og 17

Det er noen innsigelser debitor cessus alltid vil ha i behold, som fremgår av gjeldsbrevloven §§ 16 og 17, mens de innsigelsene som ekstingveres ved cesjon til en godtroende cesjonar fremgår av gjeldsbrevloven § 15. De innsigelsene gjeldsbrevloven § 15 gjelder, er innsigelser som debitor har mulighet til å beskytte seg mot. Debitor kan altså forhindre at konflikten oppstår. For innsigelser som ikke er nevnt i loven, må man plassere dem i den gruppen som de har nærmest tilhørlighet til. Les mer...

Fordringer registrert i verdipapirsentralen

Ihendehavergjeldsbrev er ikke lenger så vanlig i praksis etter at verdipapirsentralen (VPS) ble opprettet. De fleste ihendehaverobligasjoner vil derfor i dag være registrert i VPS (Verdipapirsentralen), jf. eksempelvis LB-2009-96441 (Borgarting): Les mer...

Legitimasjon ved enkle fordringer

Det er svært få legitimasjonsregler som gjelder for de enkle fordringene. Hovedreglen følger av gjeldsbrevloven § 25 som sier at ”når nokon avhender eit enkelt gjeldsbrev, får ikkje mottakaren betre rett enn avhendaren”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)