Mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev

Mortifikasjon av et dokument innebærer at det settes ut av kraft som dokument. Ifølge lov om mortifikasjon av skuldbrev 1959 nr. 1 § 10 gjelder ikke dokumentet lenger, men den underliggende rett forsetter å bestå. Eksempler på slike dokumenter som kan mortifiseres er omsetningsgjeldsbrev og innløsningspapirer. Behovet for mortifikasjon kan oppstå hvis et dokument som knytter beføyelser til besittelse av det blir ødelagt eller borte. Mortifikasjonen skjer ved dom, etter krav fra enten kreditor eller debitor. Dersom dommeren mener vilkårene for å mortifisere gjeldsbrevet er oppfylt, oppfordres mulige rettighetshavere gjennom avisannonser til å melde seg, jf. mortifikasjonsloven § 7. Les mer...

Mortifikasjon i kreditors interesse

Det følger av mortifikasjonsloven § 1 første ledd at en mortifikasjon i kreditors interesse er betinget av at det; for det første er grunn til å tro at dokumentet er ”øydelagt eller bortkome”, for det andre at kreditor ikke kan utnytte retten han etter dokumentet har ”utan å ha det for hand” og for det tredje at kreditor godtgjør at ”retten enno er til”. For det fjerde, selv om det ikke er sagt uttrykkelig i loven, må kreditor også gjøre det sannsynlig at kravet er hans. For ihendehavergjeldsbrev gjelder et femte vilkår, som går ut på at det må gjøres ”truleg at dokumentet vart øydelagt i ei serskild hending”. Alle vilkårene må være oppfylt for at mortifikasjon skal kunne skje – de er kumulative. Les mer...

Mortifikasjon i debitors interesse

Mortifikasjon kan også skje i debitors interesse, for eksempel hvis et allerede innfridd dokument er kommet bort. I så fall vil mortifikasjon hindre at debitor må betale en gang til dersom dokumentet dukker opp igjen. Kreditors behov for mortifikasjon er fordi fordringen fortsatt eksisterer, mens debitors behov for mortifikasjon er når fordringen er bortfalt fordi den allerede er betalt, fordi den var ugyldig, fordi den ikke er til eller senere har falt bort av andre grunner. Debitor kan risikere at gjelden gjenoppstår etter regelen om kreativ legitimasjon i gjeldsbrevloven § 15 ved cesjon av gjeldsbrevet til en godtroende cesjonar. Derfor kan debitor ha et behov for å få omsetningsgjeldsbrevet mortifisert. Les mer...

Etter mortifikasjonsdom

Mortifikasjonsdommen virker bare for fremtiden, så den har ikke tilbakevirkende kraft. Den som har ervervet et omsetningsgjeldsbrev før det ble mortifisert, kan påberope seg gjeldsbrevloven §§ 14 og 15 som normalt. Men dersom noen erverver gjeldsbrevet etter det har blitt mortifisert, hjelper det ikke om vilkårene i gjeldsbrevloven § 14 er oppfylt. Debitor kan betale med frigjørende virkning til den som har fått et dokument mortifisert, dersom han er i god tro. Skulle en annen komme til debitor med omsetningsgjeldsbrevet og kreve betaling, kan ikke debitor betale med frigjørende virkning. Det dokumentet gjelder jo ikke lengre som omsetningsgjeldsbrev, og derfor gjelder heller ikke gjeldsbrevloven § 19. Det følger av gjeldsbrevloven § 17 at debitor kan påberope seg at et gjeldsbrev er mortifisert selv overfor en godtroende cesjonar. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)