Delbetaling

I utgangspunktet kan ikke kreditor motsette seg delbetaling, selv om hele fordringen er forfalt. Det er kun hvis delbetaling medfører praktiske vansker, at kreditor kan motsette seg å motta et deloppgjør. Det kan være flere ulike grunner til at debitor bare tilbyr delbetaling. Han har for eksempel ikke har nok penger til å betale hele beløpet eller han mener at han ikke skylder mer enn det beløpet han tilbyr å betale. Les mer...

Tilbakebetaling

Av og til viser det seg at et gjennomført betalingsoppdrag ikke er riktig. Det kan være betalt for mye eller for lite, eller betalingen skulle ikke vært utført i det hele tatt. Her blir det spørsmål om oppgjørskorreksjon. Feil ved oppgjøret kan skje grunnet villfarelse, altså at debitor betaler to ganger eller betaler mer eller mindre enn han skal. Det kan også forekomme rent tekniske feil, hvor penger blir overført til feil konto eller lignende. I slike tilfeller vil læren om condictio in debiti avgjøre om det skal tilbakebetales (se nedenfor om condictio in debiti). Les mer...

Tilleggsbetaling

Dersom debitor ikke betaler sin forfalte gjeld i sin helhet, vil dette normalt innebære et mislighold fra dennes side. Kreditor har krav på at debitor betaler resten av gjelden, ellers vil han kunne gjennomføre en tvangsinndrivelse. Dersom oppgjøret fremstår som endelig, og feilen til at debitor har betalt for lite ligger på kreditor, vil ikke kreditor nødvendigvis kunne kreve tilleggsbetaling. Hovedregelen er dog at debitor skal betale hele sin gjeld, selv om det ved en feil eller misforståelse førte til at dette ikke ble gjort i første omgang. Det sentrale i vurderingen av om tilleggsbetaling skal skje vil være; partenes subjektive forhold, objektive feil, partenes profesjonalitet, om kreditor burde tatt et forbehold og tidsmomentet. Les mer...

Betaling ved transport av enkle gjeldsbrev eller fordring

Når et enkelt gjeldsbrev eller vanlig fordring blir overdratt, så vil spørsmålet være hvem debitor cessus kan betale til med befriende virkning. Det er ikke ønskelig å betale dobbelt til både cesjonar og cedent. Hovedregelen for enkle gjeldsbrev og vanlige fordringer er her nedfelt i gjeldsbrevloven § 27: Les mer...

A konto

A konto betaling vil si et midlertidig oppgjør. Det skal senere foretas en korreksjon når opplysninger om kravets endelige beløp foreligger. Hovedregelen om at realdebitor skal yte først, modifiseres ved sedvane for a konto betaling. Hvor det er betalt for mye, vil hovedregelen være at tilbakebetaling kan kreves. A konto betaling vil ofte skje i et løpende mellomværende, f.eks. under avvikling av en kontrakt der oppdragstakeren trenger pengeforsterkninger fra oppdragsgiveren før oppdraget er utført. I entrepriseretten er det innarbeidet praksis, at entreprenøren kan kreve betaling etter hvert som arbeider går fremmover. A konto-oppgjørene karakteriseres ved at de periodiske avdrag betales etter en vurdering av det arbeidet som er utført og tilførte materialer og varer. En byggherre skal i prinsippet aldri betale mer enn de verdier bygget er tilført, og han blir samtidig eier av kontraktsarbeidet, jf. Rt 1990 s. 59 Myra båt-dommen. Betalingen er ikke et endelig oppgjør, jf. NS 3430 pkt 26.1.3, dette følger av at utbetalingen skjer a konto. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)