Rente

Renter er en betegnelse på den godtgjørelsen som gis for disposisjonsrett til kapital. Rente beregnes ofte i prosent per år. Renter kan teoretisk sett tjene til forskjellige formål, og ha flere funksjoner. For det første kan rentene innebære en slags ”risikopremie” hvor rentens nivå avhenger av debitors sikkerhetsstillelse og hans vilje og evne til å gjøre opp for seg. I praksis er lånerenten høyere for lån med dårlig sikkerhet. For det andre vil renter gi et vederlag for lån av penger. Debitor låner penger av kreditor, og som slags leie for å ha pengene betaler debitor renter. For det tredje kan rentene gi kreditor kompensasjon for fall i pengeverdien i den perioden pengene disponeres av debitor. Les mer...

Avtalt rente

Debitors plikt til å betale renter kan avtales i avtalen mellom partene. Renteklausulen kan finnes i en ordinær kontrakt mellom partene, den kan fremgå av et gjeldsbrev, eller et annet gjeldsdokument. Kontraktsrettslig står i utgangspunktet ikke kredittavtaler i noen særstilling i forhold til vanlige avtaler. Også ved en avtale om kreditt må fastleggingen av hvilke ytelser partene har forpliktet seg til å prestere, avgjøres ut fra en tolkning av avtalen. Rente kan være aktuelt selv om det ikke er fastsatt uttrykkelig i avtalen mellom partene. I Rt. 1978 s. 43 fulgte renteplikten av en tolkning av avtalen, og ble oppfattet som et ”vederlag for at [kjøper] fikk bruke eiendommen uten at kjøpesummen ble oppgjort”. Det kan for eksempel påvises å være en felles forutsetning hos partene om at det skal ytes renter. Dessuten kan den låntaker som er klar over kreditors forutsetning om rente, rammes av den såkalte god tro regelen. I visse forhold er renteplikt hjemlet ved sedvane, for eksempel i konto-kurantforhold, jf. Rt. 1910 s. 417. Les mer...

Forfallsrente

Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Les mer...

Påkravsrente

Er det ikke fastsatt forfallsdato, begynner forsinkelsesrenten etter forsinkelsesrenteloven § 2 som hovedregel å løpe 30 dager etter at kreditor, har sendt skriftlig krav (påkrav) til skyldneren med oppfordring om å betale etter gjeldsbrevloven § 5. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)