Forsinkelsesrenter

Når en pengefordring misligholdes (dvs. ikke betales til rett tid), er forsinkelsesrenter den viktigste konsekvens av misligholdet. De samme formål og reelle hensyn gjør seg gjeldende ved forsinkelsesrenter, som ved renter i sin alminnelighet. Forsinkelsesrente kan kreves for alle typer kontrakter, hvor den en part plikter å betale et pengebeløp, og ikke oppfyller sin betalingsplikt rettidig. I kjøpsforhold er det slått fast at kjøper plikter å svare forsinkelsesrente, dersom kjøpesummen ikke betales rettidig etter avtalen: Les mer...

Vilkår for å kreve forsinkelsesrente

Fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente når kravet ikke innfris ved forfall. Regelen er nedfelt i forsinkelsesrenteloven § 2: Les mer...

Forsinkelsesrentenes størrelse

Det følger av forsinkelseslovens § 3 at departementet hvert halvår fastsetter størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng. Les mer...

Rentesrente ved forsinket betaling

Lovforarbeidene til forsinkelsesrenteloven gir ingen støtte for at det i medhold av denne kan innfortolkes noen hjemmel for rentesrente. Det er forutsett i lovforarbeidene at forsinkelsesrenten vil kunne begrense kreditors mulighet for å få sitt konkrete tap erstattet. At et langvarig betalingsmislighold ved prosedyre gjennom flere instanser, kombinert med et høyt markedsrentenivå, kan medføre et betydelig rentetap utover en flat forsinkelsesrente, kan da etter loven ikke gi krav på rentesrente. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)