Hva er motregning

Hvis to personer skylder hverandre penger kan de gjøre opp ved å motregne de to beløpene mot hverandre. A skylder for eksempel B 100 kr og B skylder A 100 kr. Her faller de to kravene bort da de fullt ut dekker hverandre. Dersom A hadde skyldt B 1000 kr og B hadde skyldt 500 kr, ville A fortsatt skyldt B 500 kr etter at B har motregnet. Motregning er altså en oppgjørsmåte, som innebærer at partene beholder de pengene som normalt skulle vært overført til motparten. Ved motregning opphører fordringene altså helt eller delvis. Les mer...

Tvungen motregning

Ved tvungen motregning vil den ene parten gjøre opp motkravet, eller hovedkravet ved motregning, selv om den annen part ikke ønsker dette. Det er en rekke hensyn både for og i mot tvungen motregning. Hensyn som taler for denne rett er bl.a. at den innebærer en lettvint oppgjørsmåte. Partene slipper å bytte penger. Dette hensynet har begrenset vekt i dag, siden måtene betalingsformidlingen kan skje på har utviklet seg vesentlig. Et annet hensyn for tvungen motregning er at det er et effektivt inkasso middel. Inndrivelse gjennom motregning er gratis, tar ikke lang tid og er en kort prosess, i motsetning til hva en vanlig inkasso ofte innebærer. Men denne ”inkasso”-effekten har noen negative sider. Den detaljerte lovgivningen vi har om inndrivelse av penger er ikke gitt uten grunn. Skyldneren vil kunne ha behov for vern både mot pågående kreditorer, når det er uenighet om gjeldens eksistens, forfallstidspunkt etc. For oppfinnesomme, dårlige betalere, kan retten til tvungen motregning gi dem en mulighet til å trenere betalingen, eller komme helt eller delvis unna gjelden. Les mer...

Fremgangsmåte ved erklæring av tvungen motregning

Motregningsvirkningen inntrer ved en ensidig motregningserklæring. Det er ingen spesielle formkrav til hvordan en slik erklæring skal utformes, men det er nødvendig å fremsette den. Inntil et krav om motregning er fremsatt, vil for eksempel eventuelle renter løpe på fordringene. En erklæring om motregning forutsetter ikke at motparten aksepterer, virkningen inntrer selv om motparten er helt passiv. Les mer...

Vilkår for å erklære tvungen motregning

Fire vilkår må være oppfylt for å ha rett til tvungen motregning; kravene må være komputable, gjensidige, motkravet må være forfalt og frigjøringstiden for hovedkravet må være kommet. Les mer...

Bankers motregningsrett

Det har opp gjennom tiden vært mye drøftet om banker bør ha rett til å motregne i kundenes kontoer for beløp som banken har til gode hos kunden, uten at kunden samtykker til dette. Denne retten til å motregne i innskuddsmidler har vært uavklart og omstridt. Det er enighet om at bankene står i en særstilling, og at de derfor ikke alltid vil kunne motregne selv om de alminnelige vilkår for det er oppfylt. Det strides om hvor langt den begrensede motregningsrett skal rekke. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)