Inndriving

For å sette i gang inkasso, må inkassator være kompetent(se avsnittet ovenfor), kravet må være forfalt og inkassovarsel må være sendt uten at det nytter(se neste avsnitt). Det må også sees på om kravet er foreldet etter foreldelsesloven §16 nr 2 bokstav a. Foreldelsen avbrytes ved at saken bringes inn for inkassoklagenemnda. Hovedkravet må bringes inn for domstolene for å avbryte foreldelsesfristen. Avbrytelse av foreldelsesfristen kan også skje dersom skyldneren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner å skylde et beløp, enten ved løfte om betaling eller ved å betale renter. Les mer...

Inkassovarsel

Før inkasso settes igang, har skyldner krav på å få et skriftlig varsel om inkasso og betalingsfristen gitt i inkassovarselet må ha løpt ut, jf. inkassoloven § 9 første ledd. Bestemmelsen er et forbud mot å sette i verk inkassotiltak før skyldneren er varslet. Inkassoloven § 9 lyder: Les mer...

Betalingsoppfordring

Hvis betalingsfristen i inkassovarselet er løpt ut, har skyldner krav på å få en skriftlig betalingsoppfordring. Etter at utestående ikke er gjort opp i henhold til inkassovarsel, må inkassatoren sende debitor nok et varsel – betalingsoppfordring, før inkassoen kan fortsette. Dette varslet skal ha form av en oppfordring om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Skyldneren har to valg: enten å betale eller å protestere, altså sette fram en innsigelse, jf. inkassoloven §10. Hvis det er omstendigheter som gir grunn til tvil om kravet er rettslig gyldig, er inkassator pålagt å vurdere omstendighetene før betalingsoppfordring sendes. Ved omtvistede krav suspenderes altså inkassotiltakene(eksempelvis enter mm., men kan inntre dersom skyldner ikke har rimelig grunn til å reise innsigelse). Les mer...

Rettslig inndriving

Før inkassator går rettens vei, må følgende tre absolutte vilkår være oppfylt, jf. inkassoloven §11: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)