Hva er sameie?

Når to eller flere personer eier noe sammen foreligger sameie. Sameiere deler da selve eiendomsretten, og deler ikke nødvendigvis bruksretten som kan være atskilt. Sameiere har i utgangspunktet samme rett til å råde over den som en eier både faktisk og juridisk. Dersom det foreligger sameie ved et samlivsbrudd mellom samboere, vil den andre samboer måtte løse ut den andre dersom vedkommende vil sitte igjen med tingen eller eiendommen i stedet for å selge tingen/eiendommen og dele overskuddet i henhold til sameierandelene. Som sameier får man også forpliktelser til å holde tingen i hevd og være med på å dekke kostnader ved tingen. Les mer...

Nærmere om stiftelse av sameie

Utgangspunktet i samboerskap er at hver av partene eier sitt eget, og at det ikke etableres noe sameie bare i kraft av å være samboere, jf. Rt. 1999 s. 177 (s. 182): Les mer...

Sameie gjennom avtale og erverv

Sameie kan for det første oppstå ved inngåelse av sameieavtale, og det bør som nevnt da inngås skriftlig samboeravtale om fordelingen. Er det snakk om sameie i fast eiendom eller løsøre som kan registreres (som motorvogn) bør man også tinglyse sameiet. Siden det ikke er formkrav til en avtale om sameie, kan avtalen være muntlig eller følge implisitt av situasjonen, men det kan som et utgangspunkt være vanskelig å bevise at sameie er avtalt, og man bør derfor ikke slå seg til med at man har en muntlig avtale om sameie. Som regel har det formodningen mot seg at det er inngått muntlig avtale om fast eiendom, selv om det bare er en sameieandel i boligen. I LB 2003 s. 7890 ble det uttalt ”Det må stilles strenge krav til bevisene for at det er inngått en muntlig avtale om et så vesentlig forhold som et boligkjøp, jf Tone Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv side 193, med henvisninger til rettspraksis”. Les mer...

Sameie gjennom sammenblanding av økonomi

Sameie kan også oppstå ved sammenblanding av økonomien, dersom det er umulig å fastslå hvem som reelt sett har stått for ervervet av fast eiendom eller den enkelte gjenstand. Samboere med fellesøkonomi, vil etter hvert kunne få problemer med å avgjøre hvem som eier hva at sammenblandingssameie kunne oppstå, fordi økonomien er så sammenfiltrert at det er umulig å skille ut hvem ektefellene eller samboerne som har bidratt med hva. De tingene ektefellene eller samboerne har gått til anskaffelse av, kan begge ha bidratt til ved at de har et økonomisk fellesskap. Dette gjelder for eksempel i de tilfeller hvor den ene har betalt for de daglige utgifter, mens den andre har nedbetalt boliglån eller lignende. Hvis den ene samboer ikke sitter igjen med eiendomsretten til andre ting, og det sannsynliggjøres at det er bidratt økonomisk overfor den annen samboer, kan man ved langvarige samliv med dyp integrasjon av økonomi og innrettelse anse sameie som etablert gjennom sammenblanding av økonomien. Et opplagt eksempel er to samboere, hvor den ene betjener de løpende utgifter som mat, klær, reiser, barneting osv, mens den andre betjener løpende lån og avdrag på den felles bolig. Dersom hjemmelen for eiendommen står på den som sitter med lånet, vil det være urimelig at den som har sørget for at lånet kan betjenes gjennom å betale andre utgifter, skal sitte igjen uten rettigheter til den felles bolig. Et sammenblandingssameie behøver ikke omfatte alt det de to eier. Dersom en av samboerne skulle dø, går andelen videre til dennes arvinger. Les mer...

Sameie gjennom innsats

Sameie mellom samboere kan også til en viss grad oppstå gjennom innsats i hjemmet eller for den annen samboer (eks. pleie eller arbeid i samboerens bedrift), men det er da normalt vilkår om at innsatsen har vært nokså betydelig og pågått over lengre tid. Igjen vil spørsmålet om langvarig innrettelse gjennom et langt samboerskap også være av sentral betydning. Ekteskapsloven § 31 tredje ledd om husmorsameie som ble etablert i Rt. 1975 s. 220, er begrenset til ektefeller, og får i utgangspunktet ikke anvendelse på ugifte samboere. Arbeid i hjemmet og pleie av den andre samboer mv. kan likevel etter en konkret vurdering utgjøre en slik innsats at det gir grunnlag for sameie, selv om det er den andre samboer som har betalt for tingen eller eiendommen med egne midler – og formelt står som eier. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)