Husstandsfellesskaploven

En samboer kan også ha rett til å overta til skiftetakst etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører (husstandfellesskapsloven): felles bolig eller aksje til felles bolig, rett til å tre inn i husleiekontrakt mv. både ved samlivsbrudd eller ved død, selv om eiendomsretten eller leieretten tilhører den andre. Det vil her være unntak for odelseiendom og eiendom ervervet ved arv eller gave. Les mer...

Rettigheter ved samlivsbrudd

Etter husstandsfellesskapsloven § 3 kan en samboer ved samlivsbrudd ”når sterke grunner taler for det”, få rett til å overta boligeiendom eller andel av boligeiendom som tilhører en annen av partene som er brukt som felles bolig, eller få rett til å tre inn i husleiekontrakt eller opsjon på leiekontrakt til felles bolig, eller få rette til å løse inn andel, aksje eller obligasjon som retten til felles bolig er knyttet til. Bestemmelsen gjelder ikke for eiendom som kan overtas på odel og for eiendom som er gitt som arv eller gave. I en kjennelse i Rt. 1999 s. 849 som gjaldt rettslig interesse, ble det sagt følgende om bestemmelsen: Les mer...

Rettigheter ved død

Husstandsfellesskapsloven § 2 gir gjenlevende samboer rett til å overta boligeiendom, aksjeandel til aksjeleilighet, rett til å overta eller tre inn i andel av vanlig innbo mv. Rett til leierett følger husleielovens regler, jf. nedenfor om husleieloven § 8-2. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)