Om sivilprosess

Sivilprosessen regulerer prosessformen i saker som gjelder såkalte sivile tvister, som reises som søksmål for domstolene. En sivil tvist oppstår når det er rettslig uenighet mellom to eller flere parter om hvilke rettigheter og plikter som består innenfor et konkret faktisk forhold. Partene kan være både private og offentlige, og rettsspørsmålene kan både være privatrettslige og offentligrettslige, men prosessformen avgrenses mot straffeprosessen, som gjelder straffesaker, og tvangsprosessen som gjelder tvangsgjennomføring av etablerte tvangsgrunnlag. Les mer...

Rettens avgjørelser

Rettens avgjørelser deles inn i dommer, kjennelser og beslutninger. Dommer er avgjørelser over realiteten i krav som er fremmet for domstolene i søksmåls former, og vil gå ut på at saksøker gis helt eller delvis medhold for kravet, eller at saksøkte frifinnes helt eller delvis for kravet. Kjennelser vil normalt være prosessuelle avgjørelser som avviser, stanser eller hever en sak, slik at det ikke kommer til realitetsavgjørelse, det vil si dom i saken. Imidlertid skal også avgjørelser om fremme av bevis, midlertidige avgjørelser mv. også treffes ved kjennelse, når det er særlig bestemt. Les mer...

Rettskraft

En avgjørelse som er endelig avgjort gjennom at den ikke kan angripes lenger gjennom ordinære rettsmidler, vil ha såkalt rettskraft. Rettskraft er definert i tvisteloven § 19-5 første ledd: Les mer...

Virkningene av søksmål og frafall

Å reise søksmål får prosessuelle følger for et krav, som pengekrav eller fastsettelsespåstand om at en rettighet eller forpliktelse er til eller ikke. Søksmålet innebærer for det første at søksmål om samme krav som en sak som allerede verserer for domstolene vil være litispendent og skal avvises etter tvisteloven § 18-1. Er det først reist et søksmål om et forhold, så kan man ikke reise samme krav flere ganger eller ved flere domstoler, mens saken pågår, jf. tvisteloven § 18-1: Les mer...

Prinsipper i sivilprosessen

Sivilprosessen bygger på en del sentrale prinsipper som man også finner i EMK art. 6, og som også reflekteres i de rettigheter og plikter retten og partene i et sivilt søksmål har i tvistelovens og domstollovens bestemmelser. Les mer...

,

Les mer...

Saksomkostninger

Saksomkostningene er de kostnadene en part har hatt i forbindelse med saken til eksempelvis rettsgebyr, salær til prosessfullmektig, kopiering og utarbeidelse av utdrag, transport og overnatting, godtgjørelse til sakkyndig mv. Saksomkostningene vil også omfatte arbeid som er utført og kostnader før stevning ble uttatt til en viss grad. Det ligger likevel en begrensning i at saksomkostningene må ha vært rimelige og nødvendige ut fra sakens betydning etter tvisteloven § 20-5, slik at det vil kunne settes begrensninger for hvor langt unna søksmålsdato man skal akseptere kostnader knyttet til saken. Les mer...

Midlertidige avgjørelser

Midlertidig sikring omfatter arrest etter tvisteloven kap. 33 og midlertidig forføyning etter tvisteloven kap. 34, og er hurtigavgjørelser som foretas for å avverge at et krav tapes eller at det skjer vesentlig skade eller ulempe mv. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)