Søksmålsbetingelsene

Søksmålsbetingelser kalles gjerne prosessforutsetninger, og er de rettslige forutsetninger som må være til stede for å ta ut og ellers føre sivile søksmål for retten. Prosessforutsetninger er betingelser som må være oppfylt for at retten skal kunne fremme en sak til realitetsbehandling. Les mer...

Absolutte og (relative) prosessforutsetninger

Man må skille mellom absolutte og relative prosessforutsetninger. Absolutte prosessforutsetninger er prosessforutsetninger som skal lede til avvisning uansett om de påberopt eller ikke, hvilket betyr at retten skal våke over disse ex officio. Absolutte prosessforutsetninger er f.eks. saklig kompetanse, prosessuell søksmålsfrist, partsevne, prosessdyktighet og rettslig interesse. Domstolen kan og skal ta stilling til absolutte prosessforutsetninger av eget tiltak (ex officio), slik at man ikke behøver å nedlegge påstand om avvisning i slike tilfeller. Det påhviler imidlertid ofte partene å gjøre retten oppmerksom på at en absolutt prosessforutsetning ikke foreligger. Les mer...

Søksmålsfrister og preklusjon

Et krav kan ikke være prekludert gjennom oversittelse av en søksmålsfrist. Å oversitte en prosessuell søksmålsfrist vil medføre avvisning av saken av eget tiltak (ex officio), fordi det er en absolutt prosessforutsetning. Les mer...

Retting av prosessuelle feil

Det er et prinsipp i sivilprosessen om at unnskyldelige uforsettlige feil, bør kunne rettes, så langt det er mulig å avhjelpe. Dette gjelder både manglende prosesshandlinger som hindrer fremme av saken, og feil som ikke har betydning for sakens fremme. I teorien er det hevdet at formålet med avhjelp er å hindre at prosessreglene fungerer som en felle for å fremme krav for domstolene. Les mer...

Plikter før sak reises

Tvisteloven kap. 5 oppstiller flere plikter før sak reises, der krav av lojalitetshensyn skal varsles og grunngis overfor motparten. Formålet med varslingsplikten er å unngå unødvendige søksmål og klarlegge partenes rettsstilling før søksmål tas ut, slik at de kan være informert om risiko og eventuelt forsøke å forlike saken. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)