Partsevne

Partsevne er en absolutt søksmålsbetingelse. Med ”partsevne” menes de krav som må stilles til den som skal være part i en sak. Det rettssubjekt som saksøker eller saksøkes må etter reglene om partsevne, kunne saksøkes eller saksøke et annet rettssubjekt. Spørsmålet har blant annet betydning i forhold til saksomkostninger og tvangsgjennomføring av et krav gjennom at den dom eller omkostningsavgjørelse, som man får rettskraft for, må kunne inndrives og være forpliktende i forhold til den saksøkende eller saksøkte part. Les mer...

Prosessdyktighet

Prosessdyktighet er en parts evne eller kompetanse til selv å opptre i rettssak, herunder reise og ta imot søksmål. Prosessdyktighet kalles også for prosessuell handleevne, og har fellestrekk med avtalerettens habilitetsregler ved at man gjennom alder og mental evne må ha autonom kompetanse til å reise og ta i mot søksmål. Umyndige og umyndiggjorte personer som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke er i stand til å vareta sine egne interesser under saken, er ikke prosessdyktige. Prosessdyktighet vil bare få betydning i forhold til fysiske personer. Juridiske personer vil alltid være prosessdyktige. Les mer...

Partsrepresentanter

Partrepresentant eller stedforetreder kan opptre i stedet for parten for personer som ikke er prosessdyktige, og for upersonlige rettssubjekter. Stedfortrederen vil da ivareta alle partens rettigheter og plikter i rettssaken. En part kan bare ha én stedfortreder om gangen, jf. tvisteloven § 2-3. Les mer...

Prosessfullmektig mv.

Ved saker for domstolene kan advokater og visse andre under nærmere vilkår opptre som prosessfullmektig, og vedkommende har da prosessfullmakt, hvilket gir adgang til å foreta prosesshandlinger på vegne av parten. Advokaten blir prosessfullmektig gjennom å melde seg som prosessfullmektig. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)