Krav om rettslig interesse

For at en skal kunne ta ut søksmål må man ha såkalt ”rettslig interesse ”i å få dom for den påstand eller de påstander som nedlegges i et søksmål. Uttrykk for kravet om rettslig interesse finnes i regelen i tvisteloven § 1-3: Les mer...

Rettsspørsmål

Tvisteloven § 1-3 første ledds vilkår om at det kan reises sak for domstolene om ”rettskrav” innebærer at løsningen av tvisten må avgjøres ut fra rettsregler, og ikke kun gjelde faktiske forhold, eller avgjøres ut fra regler som ikke er rettsregler. Les mer...

Tilknytningskravet

Et av vurderingskriteriene i vurderingen av den rettslige interesse er etter tvisteloven § 1-3 annet ledd ” partenes tilknytning” til kravet. Man kan ikke gå til søksmål for å få dom for andres krav eller krav som ikke tilhører noen spesiell. Med mindre tvistegjenstanden gjelder rettigheter og plikter mellom partene (rettsforholdet mellom partene), vil spørsmålet om parten har tilstrekkelig tilknytning til søksmålsgjenstanden bero på partens praktiske interesse i å få en avklarende dom (behov for rettsavklaring). Det er uttalt at tilknytningen må være av en slik art at saksøkeren har en beskyttelsesverdig interesse i å få dom overfor den aktuelle saksøkte. Les mer...

Aktuell interesse

Saksøker må ha en aktuell rettslig interesse i å få prøvd rettsspørsmålene for domstolene, hvilket følger av tvisteloven § 1-3 annet ledd som sier at saksøker må ha ”et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte” og at det i vurderingen også skal legges vekt på ”kravets aktualitet”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)