Domstolenes stedlige kompetanse

Domstolenes stedlige kompetanse er spørsmål om hvor (for hvilken domstol) en sak kan reises, nærmere bestemt hvilken rettskrets som saken hører inn under. Landet er delt inn i forskjellige rettskretser, som igjen er organisert under et overordnet lagdømme som ankesaker går til (lagmannsretten). Les mer...

Allmenne verneting

Det alminnelige verneting er der saksøkte har bopel, eller et selskap/forening har sete mv. Et norsk rettssubjekt kan alltid saksøkes ved sitt alminnelige verneting. Hva som regnes som saksøktes alminnelige verneting er nedfelt i tvisteloven § 4-4: Les mer...

Spesielle verneting

Et spesielt verneting er verneting som kan velges av saksøker, uavhengig av saksøktes alminnelige verneting, og som følger tvistegjenstanden ut fra f.eks. en fast eiendom som det tvistes om ligger, eller hvor en kontrakt er inngått i en kontrakttvist mv. Et norsk rettssubjekt kan alltid saksøkes ved sitt alminnelige verneting, slik at de spesielle vernetingsreglene vil supplere det alminnelige verneting, og gi saksøker et alternativ til det alminnelige verneting. Les mer...

Internasjonale saker

Internasjonale saker der en av partene eller tvistegjenstanden har tilknytning til andre land, vil reguleres av tvisteloven § 4-3 og Luganokonvensjonen, som er gjort til norsk rett etter tvisteloven § 4-8. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)