Om familierett

Familieretten

Skifte

Privat skifte, Lemping av privat skifteavtale, Offentlig skifte, Midlertidige avgjørelser

Inngåelse av ekteskap

Inngåelse av ekteskap

Oppløsning av ekteskap

Oppløsning av ekteskap

Rådighet under ekteskapet

Hovedregel om rådighet, Rådighet over felles bolig, Rådighet over innbo mv.

Underholdsplikt og gjeldsansvar

Underholdsplikt, Opplysningsplikt om økonomiske forhold, Gjeldsansvar

Sameie

Sameie, Stiftelse av sameieandel, Sameie pga. felles erverv, Sameie på grunn av arbeid på tingen, Husmorsameie og sammenblanding av økonomi

Likedeling, særeie og felleseie

Felleseie og hovedregelen om likedeling, Særeie

Skjevdeling

Om skjevdeling, Skjevdeling som verdiregel, Tilbakeføring til før ekteskapet, arv eller gave, Verdistigning, verdireduksjon og avkastning av skjevdelingsmidler, Bortfall av rett til skjevdeling ved urimelig resultat, Rett til skjevdeling som følge av urimelig resultat

Forlodds uttak av personlige gjenstander og rettigheter

Uttak forlodds ved skifte

Gjeldsavleggelsen

Gjeldsavleggelsen, Gjeldsfradrag ved utelukkende felleseie, Fradrag for gjeld ved midler som holdes utenfor, Nærmere om gjeldsfradrag etter tredje ledd

Skjæringstidspunktet og verdsetting

Skjæringstidspunktet, Verdsettelsestidspunktet ved utlegg, Verdsettelse av gjenstander, Krav om husleie etter samlivsbrudd

Naturalutlegg

Naturalutlegg, Utlegg etter ekteskapsloven § 66, Utlegg etter ekteskapsloven § 67 og 74

Ektepakt

Formkrav, Disposisjoner som krever ektepakt, Sensur av ektepakt

Vederlag

Vederlagskrav, Vederlagskrav etter § 63, Vederlagskrav etter § 73

Lenker

, , , ,

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)