Privat skifte

Dersom partene blir enige om verdifastsettelse og fordeling, kan man lage en privat skifteavtale som blir bindende for skifteoppgjøret mellom partene. Blir partene enige om en privat skifteavtale må den gjennomføres innen tre år for at avtalen ikke skal miste sin virkning. Begge parter vil normalt tjene på et privat skifte. Les mer...

Lemping av privat skifteavtale

Etter ekteskapsloven § 65 annet punktum kan en skifteavtale settes ”helt eller delvis settes ut av kraft hvis den vil virke urimelig overfor en av partene”. Retten kan også etter tredje punktum i stedet for å sette avtalen ut av kraft, ”bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen,” i form av et vederlagskrav. Les mer...

Offentlig skifte

Hvis partene ikke klarer å enes om verdier og fordeling privat, kan partene gå veien om offentlig skifte for domstolene eller eventuelt søksmål. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for skiftebehandlingen, men summen deles på begge ved sluttføringen. Man kan for øvrig ikke gifte seg på nytt før man har skiftet ferdig privat eller har åpnet offentlig skifte. Dersom partene ikke blir enige om en fullstendig fordeling av skiftet, må skiftet bringes inn for skifteretten ved den lokale tingrett som et såkalt offentlig skifte. Les mer...

Midlertidige avgjørelser

Dersom den ene ektefelle forsøker å unndra midler fra delingen, og unndragelsen medfører fare for at det blir vanskelig å få oppfyllelse for de rettigheter ektefellen har krav på etter ekteskapsloven, så kan det etter ekteskapsloven § 91 kreves midlertidig forføyning etter tvisteloven kapittel 32 og 34. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)