Hovedregel om rådighet

Ekteskapsloven bygger på at hver av ektefellene har sin egen formue under ekteskapet, og at de derfor erverver hver sine formuesgoder under ekteskapet, såfremt aktiva ikke erverves av begge, jf. ekteskapsloven § 31 første ledd. Så lenge ekteskapet består, har ektefellene fullt ut rådighet og eierskap for egne eiendeler. Det er under ekteskapet uten betydning om det er avtalt særeie, eller andre unntak fra hovedregelen om felleseie. Hver ektefelle rår som en eier over egne ting under ekteskapet, med unntak av de begrensninger som gjelder for felles bolig og innbo etter ekteskapsloven §§ 32 og 33. Således rår hver enkelt ektefelle over egne gjenstander som en eier, og kan fritt selge egen bil, båt, hytte osv. som eies i sin helhet av ektefellen. Les mer...

Rådighet over felles bolig

En ektefelle kan ikke uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen overdra en eiendom som brukes som felles bolig, jf. ekteskapsloven § 32: Les mer...

Rådighet over innbo mv.

Bestemmelsen i ekteskapsloven § 33 oppstiller krav om samtykke til disposisjoner over løsøre som anses som vanlig innbo i det felles hjem og over gjenstander som tjener til barnas personlige bruk. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)