Sameie

Når to eller flere personer eier noe sammen, foreligger sameie. Sameiere deler da selve eiendomsretten, men deler ikke nødvendigvis bruksretten som kan være atskilt. Sameie er i utgangspunktet et tingsrettslig begrep, som brukes for å forklare at to eller flere eier samme ting i fellesskap. Sameiere har i utgangspunktet samme rett til å råde over formuesgjenstanden, som en eier både faktisk og juridisk. Som sameier får man også forpliktelser til å holde tingen i hevd og være med på å dekke kostnader ved tingen. Les mer...

Stiftelse av sameieandel

Utgangspunktet er at formuesgjenstander som står registrert på den ene ektefellen, eller som ble anskaffet av den ektefellen alene, i utgangspunktet er denne ektefellens eneeie, jf. Rt. 1999 s. 177 (s. 182): Les mer...

Sameie pga. felles erverv

Sameie kan etableres gjennom såkalt felles erverv, det vil si at tingen eller eiendommen faktisk ble anskaffet av ektefellene i fellesskap gjennom faktisk betaling/økonomisk utlegg. Det vil da ikke være avgjørende at eksempelvis eiendommen utad bare står registrert på den ene part, dersom den andres innsats ved ervervet er tilstrekkelig til å gi sameieandel. Ved lånefinansiering er det normalt samsvar mellom ansvar innad for gjeld og eiendomsrett, selv om lånet ennå ikke er nedbetalt ved vurderingen av hva hver ektefelle har ”ervervet”. Les mer...

Sameie på grunn av arbeid på tingen

Arbeidsinnsats på en eiendom eller ting og finansiering av oppussing som overgår vanlig vedlikehold, vil i kvalifiserte tilfeller kunne gi grunnlag for sameie i en ting som den andre ektefellen eide fra før. Les mer...

Husmorsameie og sammenblanding av økonomi

I familieretten kan man som ektefelle under langvarig og betydelig innsats i hjemmet oppnå såkalt husmorsameie, der den ene ektefellen gjennom betydelig og varig innsats i hjemmet for barna osv., kan opparbeide seg sameie i en ting som utad eies av den andre ektefellen helt eller delvis, eller få større andel i en formuesgjenstand på grunn av innsatsen. Det vil således i mange saker kunne reises spørsmål om det er etablert sameie gjennom innsats i hjemmet gjennom husarbeid, barnepass, bygging og oppgradering av felles bolig mv. Denne regelen er klart nedfelt i ekteskapsloven § 31 tredje ledd: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)