Vederlagskrav

Vederlag er tilståelse av penger for å kompensere for en økonomisk skjevhet av betydning mellom ektefeller, som følge av den ene ektefellens innsats og/eller innrettelse økonomisk i ekteskapet, der det som ektefellen sitter igjen med etter ekteskapet ikke står i rimelig samsvar med innsatsen eller innrettelsen og ektefellenes økonomiske stilling. Det vil alltid være en helhetlig skjønnsmessig vurdering av begge ektefellenes interesser og økonomiske stilling, der utgangspunktet er at inngåtte disposisjoner er bindende og innrettelse skjer for egen risiko, slik at vederlag forutsetter en viss grad av urimelig formuesoverføring som følge av ekteskapet. Eventuelt må det foreligge en ektepakt som er urimelig etter ekteskapsloven § 46 eller urimelig skifteavtale etter ekteskapsloven § 65, slik at det tilstås vederlag fremfor å sette ektepakten eller skifteavtalen til side. Av den grunn vil det normalt bare være ved langvarige ekteskap med betydelig grad av integrert økonomi og innrettelse, eller i tilfeller der det har skjedd en svært ”vesentlig berikelse” dvs. formuesoverføring eller uheldig formuesutvikling som følge av innrettelse av en viss økonomisk størrelse, at det vil være rom for vederlagskrav. Les mer...

Vederlagskrav etter § 63

Hvis en ektefelle har brukt felleseiemidler til å øke verdien av midler som er særeie eller rettigheter og eiendeler som tas ut forlodds etter ekteskapsloven § 61 bokstav c, eventuelt personlige gjenstander etter ekteskapsloven § 61 bokstav c utover det som kan anses ”rimelig”, kan den andre ektefelle kreve vederlag etter ekteskapsloven § 63. Bestemmelsen gjelder vederlag som følge av at felleseiemidler som skulle likedeles mellom ektefellene, er blitt benyttet til verdier som skal holdes utenfor deling. Dersom det kreves vederlag for økning av den annens særeie som følge av ektefellens personlige innsats eller overføring av egne særeiemidler til påkostninger på den annens særeie osv., må ekteskapsloven § 73 benyttes (se nedenfor). Vederlag kan også kreves etter ekteskapsloven § 63 annet ledd, når en ektefelle på en utilbørlig måte vesentlig har svekket delingsgrunnlaget. Ekteskapsloven § 63 har følgende ordlyd: Les mer...

Vederlagskrav etter § 73

Dersom en ektefelle gjennom bidrag til familiens underhold, ved arbeid eller på annen måte i vesentlig grad har medvirket til å øke midler som er den annen ektefelles særeie, kan det kreves vederlag etter ekteskapsloven § 73 fra den andre for verdiøkningen av særeiemidler, som har årsak i den ytende ektefelles innsats. Bestemmelsen har følgende ordlyd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)