Om straffeprosess

Straffeprosessen

Etterforskningen

Etterforskning

Status som mistenkt og siktet

Mistenkt, Siktet, Tiltalte og domfelte

Avhør

Politiavhør, Politiavhør av mistenkte, Rettslige avhør av siktede

Påtalekrav

Krav til påtalen, Fornærmede og påtalerett, Fornærmedes rett til bistandsadvokat

Avslutning av etterforskning uten tiltale

Henleggelse, Påtaleunnlatelse, Forelegg, Overføring til barnevernet og konfliktråd

Tiltalen

Om tiltalen, Tiltalekompetanse, Endring av tiltalen fra aktor, Rettens adgang til å gå utenfor tiltalen, Adgang til å gå utenfor tiltalens angivelse av faktum, Adgang til å dømme utenfor tiltalens straffebestemmelser

Rett til forsvarer

Krav på forsvarer

Rett til dokumentinnsyn

Dokumentinnsyn, Innsyn under etterforskningen, Innsyn under etterforskningen ved kommunikasjonskontroll, Prøving av avslag om begjæring om innsyn, Innsyn ved tiltale, Nektelse av innsyn etter tiltale i dokumenter som ikke føres som bevis , Nektelse av dokumentinnsyn etter tiltale ved anonym vitneførsel

Kommunikasjonskontroll og skjult overvåking

Kommunikasjonskontroll, Samtalekontroll, Skjult overvåking og teknisk sporing

Vitner og vitneplikt

Vitneplikt, Unntak for betrodde opplysninger, Familiemedlemmers unntak fra vitneplikt, Andre unntak fra vitneplikten, Anonym vitneførsel, Siktedes og tiltaltes forklaring, Opplesing av politiforklaring

Bevis og bevisavskjæring

Bevis og bevisavskjæring, Ulovlig ervervede bevis, Bevisavskjæringsvurderingen

Besøksforbud

Besøksforbud

Tvangsmidler

Hva er tvangsmidler?

Pågripelse og fengsling

Pågripelse, EMK art. 5, Innbringelse etter politiloven, Varetektsfengsling

Ransaking

Vilkår for ransaking, Razzia, Forholdsmessighetskrav, Ransaking av person, Hvordan besluttes ransaking?

Beslag

Beslag

Inndragning

Straffeprosessuell inndragning

Retten til en rettferdig rettergang

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6, Rettferdig rettergang, Minsterettigheter etter EMK art. 6, Innen rimelig tid, Uskyldspresumsjonen, Selvinkriminering, Forbudet mot dobbeltstraff

Erstatning for urettmessig forfølging

Erstatning for urettmessig forfølging

Borgerlige rettskrav (erstatning)

Erstatning ved borgerlig rettskrav

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Anke

Anke av straffesak

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)