Straffeprosessen

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) regulerer saksbehandlingen av straffesaker hos domstolene (fra tiltale til behandling i Høyesterett), og reglene for etterforskning og tiltale hos påtalemyndigheten. Loven foreskriver hvilke rettigheter og plikter de forskjellige involverte i en straffesak vil ha fra status som mistenkt til eventuelt domfelt, samt rettighetene og pliktene til fornærmede, påtalemyndigheten og domstolene. Straffeprosessen foreskriver også grensene for særskilte tvangsmidler under etterforskningen som beslag, ransaking, varetektsfengsling, pågripelse mv. Oppsummert omhandler straffeprosessen måten en straffesak skal foregå på (rettergangsmåten) og måten etterforskning, bevissikring og tvangsmidler i etterforskning av en straffesak skal foregå på. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)