Etterforskning

Etterforskning er en betegnelse på den faktainnsamling som foretas for å kunne avdekke straffbare forhold. Det innledende i etterforskningsstadiet er regulert i straffeprosessloven kap. 18. Etterforskning foretas etter straffeprosessloven § 224, når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Etter § 224 fjerde ledd kan det ved brann og andre ulykker foretas etterforsking om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)