Mistenkt

Straffeprosessloven har ingen regler for når noen blir mistenkt i en sak. Utgangspunktet er at man skal anses som mistenkt, når politiet har en konkret mistanke om at vedkommende har begått en straffbar handling. Ofte ser man imidlertid at personer som politiet egentlig mistenker for en straffbar handling anses som vitner i saken av hensyn til vedkommende selv eller av hensyn til etterforskningen. Imidlertid vil det gå en grense for hvor lenge man kan være vitne, fordi politiet ikke formelt kan iverksette etterforskning mot noen bestemt person før vedkommende anses formelt som mistenkt. Politiet kan bare etterforske en sak generelt og ikke konkret mot noen personer, uten at vedkommende personer blir mistenkte. Det vil naturligvis bero på skjønn når politiet må anses for å lede etterforskningen konkret mot enkeltpersoner. Les mer...

Siktet

En person som politiet etterforsker som mistenkt, får status som siktet etter straffeprosessloven § 82, når mistanken mot ham er såpass styrket at politiet erklærer ham for siktet, tiltale er tatt ut for retten eller automatisk når det er iverksatt tvangsmidler mot ham i etterforskningen som pågripelse, ransaking, beslag eller liknende. Å få status som siktet gir siktede formelle rettigheter, som et vanlig vitne eller mistenkte ikke har. For eksempel rett til forsvarer på ethvert trinn av saken etter § 94, rett til å lese sakspapirene, rett til å få vite hva i saken som taler mot siktelsen og det som taler til fordel, rett til å la være å si eller gjøre noe som kan bidra til egen domfellelse etter EMK art. 6 og straffeprosessloven § 232 og § 90. Status som siktet medfører også at foreldelse for påtale av den straffbare handling avbrytes. Når siktelse er tatt ut, er straffeforfølgning iverksatt, og siktede vil ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter straffeprosessloven § 444 flg., dersom siktede blir eller forfølgningen mot ham blir innstilt, samt dersom siktede har vært pågrepet eller fengslet i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 5 eller FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel. Siktede vil også ha krav på at saken mot ham avgjøres innen rimelig tid, jf. EMK art 5(3) art. og EMK art 6 (1). Les mer...

Tiltalte og domfelte

En som det er tatt ut tiltale for, vil også være siktet. Det er siktelsen, som utløser de straffeprosessuelle rettigheter som rett til forsvarer, erstatning ved uberettiget forfølgning mv. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)