Henleggelse

Henleggelse av en straffesak innebærer at påtalemyndigheten beslutter å ikke fremme straffesaken gjennom å ta ut tiltale eller utferdige forelegg. Årsak til henleggelsen kan være at påtalemyndigheten ikke finner at det foreligger tilstrekkelige bevis for at det er begått en straffbar handling, at forholdet ikke anses som straffbart, at gjerningsmannen er ukjent, at det ikke anses som ressursmessig rimelig å fortsette etterforskningen eller at fornærmede ikke har begjært påtale. I legemsfornærmelsessaker kan saker henleggelser på grunn av forutgående provokasjon fra fornærmede og/eller etterfølgende gjengjeldelse. Les mer...

Påtaleunnlatelse

Påtaleunnlatelse er at påtalemyndigheten avgjør at tiltale ikke reises mot mistenkte/siktede, selv om saken anses som godt nok bevist til å ta ut tiltale. Påtaleunnlatelse forutsetter således at mistenkte/siktede er skyldig i en straffbar handling, som politiet unnlater å påtale. Mulige årsaker til påtaleunnlatelse kan være at lovbruddet er lite alvorlig, og at den siktede ikke har gjort noe ulovlig før. Les mer...

Forelegg

Et forelegg er et tilbud fra påtalemyndighetens side om å gjøre opp straffansvaret gjennom å vedta en bot. Straffesaken vil da endelig være avgjort. Å avgjøre en straffesak ved forelegg er den mest vanlige reaksjonsformen, og ca. 95 % av alle straffesaker avgjøres ved forelegg. En forutsetning for å avgjøre saken ved forelegg, er at bot er et straffalternativ. Les mer...

Overføring til barnevernet og konfliktråd

Når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten etter straffeprosessloven § 71a beslutte at saken skal overføres til megling i konfliktrådet, dersom den egner seg for det. Både fornærmede og siktede må samtykke i at saken overføres til konfliktrådet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)