Dokumentinnsyn

Retten til å gjøre seg kjent med dokumenter i egen sak er et utslag av partsoffentlighetsprinsippet og retten til kontradiksjon. Rett til dokumentinnsyn følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 5 og 6, slik at EMDs praksis også vil være bestemmende for retten til dokumentinnsyn i norsk rett, jf. menneskerettsloven § 3. Man må ha status som mistenkt i saken for at man skal ha rett til dokumentinnsyn. Fra man blir mistenkt og frem til saken tas opp til doms har man krav på å få se bevisene, eventuell anmeldelse og påtalebegjæring for å se hva mistanken og eventuelt senere siktelse og tiltale bygger på. Les mer...

Innsyn under etterforskningen

Utgangspunktet er at mistenkte, hans forsvarer, fornærmede, etterlatte i lovbestemt rekkefølge og bistandsadvokaten har rett til innsyn i sakens dokumenter, dersom det inngis begjæring om innsyn, jf. straffeprosessloven § 242. Selv om straffeprosessloven § 242 ikke nevner siktede, er det klart at en som er siktet også vil være mistenkt i saken, slik at siktede naturligvis også har rett til innsyn i sakens dokumenter etter straffeprosessloven § 242. Les mer...

Innsyn under etterforskningen ved kommunikasjonskontroll

Kommunikasjonskontroll er hemmelig avlytting eller sporing fra politi av en mistenkt persons kommunikasjon over telefon eller internett mv. under etterforskningen, og er regulert i straffeprosessloven kap. 16a og såkalt samtalekontroll i kap. 16b. Les mer...

Prøving av avslag om begjæring om innsyn

Det er påtalemyndigheten som tar stilling til om en begjæring om innsyn i dokumentene bør etterkommes, eller om begjæringen må avslås dersom innsyn vil innebære skade eller fare for etterforskningen eller for tredjemann (typisk at vitner vil kunne trues osv.). Les mer...

Innsyn ved tiltale

Den klare hovedregel er at tiltalte skal ha innsyn i alle bevis som påberopes mot ham som grunnlag for domfellelse. Innsyn i de bevis som påberopes mot tiltalte, er naturligvis en forutsetning for å kunne forsvare seg mot tiltalen/anklagene, jf. EMK art. 6 om retten til en rettferdig rettergang. Les mer...

Nektelse av innsyn etter tiltale i dokumenter som ikke føres som bevis

Hovedregelen er at tiltalte skal få innsyn i alle bevis mot ham etter at tiltale er tatt ut, også kommunikasjonskontroll (avlytting mv.). Alle bevis omfatter da ethvert bevis som er lagt inn i straffesaken, selv om de ikke tas med i tiltalens bevisoppgave. Imidlertid skal ikke tiltalte eller forsvarer nødvendigvis ha innsyn i dokumenter som inneholder opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken. Les mer...

Nektelse av dokumentinnsyn etter tiltale ved anonym vitneførsel

Hovedregelen ved anonym vitneførsel er at mistenkte og forsvareren ikke kan få innsyn i dokumenter som kan røpe vitner som skal holdes anonyme, jf. straffeprosessloven § 242 annet og tredje ledd: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)