Pågripelse

Pågripelse innebærer at en som er mistenkt for en straffbar handling arresteres og tas inn under politiets varetekt. Pågripelse gir status som siktet, jf. straffeprosessloven § 82. Straffeprosessloven § 171 slår fast at den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når: 1) det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler (fluktfare), 2) det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige (fare for bevisforspillelse), 3) det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder (gjentakelsesfare) og 4) han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende (egenbegjæring). En pågripelse medfører ikke at den pågrepne kan fortsette å være i fengsel på ubestemt tid. Etter straffeprosessloven § 183 må påtalemyndigheten snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen fremstille ham for tingretten på det sted der fremstilling mest hensiktsmessig kan skje, med begjæring om videre fengsling (varetektsfengsling), dersom den pågrepne skal kunne beholdes. Hvis dette ikke gjøres innen fristen, vil det automatisk foreligger brudd på EMK art. 6 og 5.1, og domstolene har således alltid reservert tid for å kunne håndtere fremstillinger for varetekt. Domstolloven § 149 første ledd gjelder ikke ved beregning av fristen, slik at derom en person pågripes på en fredag, så må vedkommende fremstilles for retten senest mandag. Aller helst skal fremstilling skje ”snarest mulig,” og er ikke fremstilling for retten skjedd dagen etter pågripelsen, skal grunnen til det opplyses i rettsboken. Les mer...

EMK art. 5

EMK art. 5. regulerer retten til frihet og sikkerhet, og er tilsvarende FN-konvensjonen for sosiale og politiske rettigheter art. 9, bortsett fra at den tillater frihetsberøvelse, som har hjemmel i lov og ikke er vilkårlig. Bestemmelsen vil få betydning ved fortolkningen av om vilkårene og nødvendigheten for pågripelse og fortsatt varetekt, idet bestemmelsen gis forrang foran norsk lov ved motstrid, jf. menneskerettsloven § 3. Les mer...

Innbringelse etter politiloven

Innbringelse etter politiloven § 8 medfører ikke stilling som siktet. Politiet kan etter bestemmelsen bringe personer inn og holde de innesperret inntil 4 timer. Les mer...

Varetektsfengsling

Varetekt innebærer forvaring i fengsel, som gjøres av hensyn til etterforskningen eller for å sikre at straffeprosessen kan gjennomføres med siktede til stede. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)