Vilkår for ransaking

Ransaking er undersøkelse av gjenstander, person, dyr, bygninger, kjøretøy eller områder for å avdekke straffbare forhold som ledd i etterforsking, uten samtykke fra eier eller den som mistenkes. Undersøkelser som mistenkte samtykker i, vil ikke uten videre være ransaking, da undersøkelsen da ikke vil være under tvang. Les mer...

Razzia

Razzia kalles det gjerne når det skjer en bred ransaking av større rom. Straffeprosessloven § 193 åpner for såkalt razzia i rom som er allment tilgjengelig, mens straffeprosessloven § 194 hjemler razzia i private hjem. Les mer...

Forholdsmessighetskrav

Ransaking er et tvangsmiddel, og mistenkte blir automatisk siktet ved ransaking, jf. straffeprosessloven § 82. Det er et vilkår om at ransaking må være absolutt nødvendig av hensyn til etterforskningen da man har flere bestemmelser som beskytter borgerne mot inngrep i privatlivets fred som EMK art. 8 og Grunnloven § 102. Ved ransaking av mistenktes bolig eller arbeidsplass kan man krenke en interesse som kan være omfattet av vernet om privatlivet og hjemmet i EMK art 8 (1). Les mer...

Ransaking av person

Ransaking av person reguleres av straffeprosessloven § 195. Det kan etter bestemmelsen foretas ransaking av en mistenkts person dersom det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i. Vedkommende må etter straffeprosessloven § 195 med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Av andre enn mistenkte kan det foretas personlig ransaking når mistanken gjelder en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder, og særlige omstendigheter taler for å foreta slik ransaking. Les mer...

Hvordan besluttes ransaking?

Det rettslige grunnlaget for å vurdere hvem som kan beslutte ransaking (hvem som har personell kompetanse) er straffeprosessloven § 197. Etter denne bestemmelsen skal ransaking som hovedregel besluttes av retten. Ellers kan ransaking normalt også foregå lovlig ved skriftlig samtykke etter straffeprosessloven § 197 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)