Beslag

Beslag reguleres av straffeprosessloven kap. 16. Beslag innebærer at ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges i etterforskningsøyemed og for sikring av bevis inntil rettskraftig dom foreligger i saken. For beslag kreves skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold, jf. Rt. 1998 s. 1839. Som tidligere nevnt har Høyesterett lagt til grunn at det må foreligge noe mer enn sannsynlighetsovervekt for at det skal foreligge såkalt ”skjellig grunn”, jf. Rt. 1992 s. 1529. I Rt. 1993 s.1302 uttalte kjæremålsutvalget at det til kravet om ”skjellig grunn til mistanke” måtte stilles et krav om sannsynlighetsovervekt, slik at det må være mer enn 50% sannsynlighet for at alle straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)