Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 6 har etter hvert fått stor betydning i straffeprosessen, og er ment å sikre at tiltalte i en straffesak sikres et minimum av rettferdig rettergang i medlemsstatene. EMK art 6 får anvendelse både på "straffesiktelse" og " borgerlige rettigheter og plikter" (det vil si sivile krav), men vil i denne sammenhengen kun drøftes i forhold til straffesaker . Les mer...

Rettferdig rettergang

Det overordnede prinsipp for en rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1 er at det skal være ”equality of arms,” altså at det skal være jevnbyrdighet og like muligheter til å bevise skyld og uskyld gjennom like muligheter til å få ordet, føre bevis, imøtegå andres vitneutsagn gjennom kryseksaminasjon, inhabilitet hos dommere osv. Tilsvarende prinsipp finnes i FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter art. 14 nr. 1. Videre innebærer kravet om en rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1 at avgjørelsen i en straffesak skjer av en uavhengig og upartisk domstol og med krav om offentlighet, slik at det ikke skal foregå hemmelige prosesser eller prosesser uten innsyn i tiltale og sentrale bevis. Les mer...

Minsterettigheter etter EMK art. 6

I EMK art. 6 nr. 3 bokstav a-e er det opplistet det som anerkjennes som siktedes minsterettigheter i en straffesak: Les mer...

Innen rimelig tid

EMK art. 6 nr. 1 slår fast at siktede har krav på en avgjørelse av en straffesiktelse innen rimelig tid. Avgjørelse betyr at saken enten blir henlagt eller avgjort på annen måte, eller at saken avgjøres for domstolene. Det er således en avgjørelse av straffesiktelsen, som må skje innen rimelig tid, og en straffesiktelse kan således ikke henge ved en person på ubestemt tid. Tiden begynner å løpe fra og med man blir siktet, som jo som kjent inntreffer ved iverksettelse av tvangsmidler eller når politiet erklærer vedkommende for siktet. Les mer...

Uskyldspresumsjonen

EMK art. 6 nr. 2 og SP art. 14 nr. 2 slår fast at enhver som er siktet for en straffbar handling skal anses uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Uskyldspresumsjonen følger også av FNs menneskerettighetserklæringens artikkel 11, punkt 1: Les mer...

Selvinkriminering

Det er Påtalemyndigheten som på egen hånd skal bevise straffeskyld, og en mistenkt skal ikke gjennom å forklare seg til Politi, domstol eller andre myndigheter bli tvunget til å bidra til egen domfellelse i en straffesak, såkalt selvinkriminering. En mistenkt eller siktet har således rett til å forholde seg taus, og skal ikke tvinges i en straffesak eller andre saker til å gi opplysninger som kan medføre at han blir funnet skyldig i et straffbart forhold. Det kan likevel tale mot ham, dersom han ikke vil bidra til å klare opp mistanken mot ham. Les mer...

Forbudet mot dobbeltstraff

Utgangspunktet er her at den europeiske menneskerettskonvensjonens tilleggsprotokoll nr. 7 art. 4 (P 7-4) nr. 1 har et forbud mot gjentatt forfølgning (”dobbeltstraff”). Etter EMK protokoll 7 artikkel 4 nr.1 kan ingen stilles for retten eller straffes på ny for en straffbar handling han allerede er endelig frikjent eller domfelt for. Som avgjørelse på straffbare forhold, vil i utgangspunktet også administrative straffesanksjoner med hjemmel i spesiallovgivningen kunne omfattes, dersom en administrativ reaksjon anses som Straffesiktelse” (criminal charge) etter EMK art. 6 nr. 1. Bestemmelsens betydning for norsk rett er grundig behandlet i NOU 2003:15 (fra bot til bedring) s. 111 flg. Hvis forbudet mot dobbeltstraff skal komme til anvendelse overfor en administrativ reaksjon, er det et grunnvilkår at den administrative reaksjonen anses som straff etter EMK art. 6 nr. 1. Her vil Engels-kriteriene som nevnt ovenfor spille inn i forhold til om en administrativ reaksjon er straff i EMK art. 6 nr. 1s forstand, blant annet hvordan forholdet klassifiseres etter nasjonal rett, karakteren av og formålet med den lovregel som anvendes, og innholdet og alvoret i den sanksjon det er tale om. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)