Tilståelsesdom

Dersom siktede har tilstått og ønsker å fastholde sin tilståelse kan pådømmingen skje gjennom en sterkt forenklet fremgangsmåte gjennom tilståelsesdom i tingretten etter straffeprosessloven § 248. Tidligere ble dette kalt dom i forhørsretten. Ved å tilstå spares Påtalemyndigheten og domstolene og andre aktører betydelige ressurser, og man skal gis en betydelig strafferabatt gjennom å tilstå, jf. straffeloven § 59. Siktede kan ikke frifinnes i saker som føres etter straffeprosessloven § 248, jf. Rt. 1979 s. 1711 og Rt 1992 s. 136. Behandling som tilståelsessak er således gunstig for siktede, politiet og retten, og straffenivået i tilståelsessaker er derfor betraktelig lavere enn dersom man avviser siktelsen og likevel blir dømt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)