Anke av straffesak

Dersom man blir dømt i en straffesak, så kan tiltalte anke dommen. Påtalemyndigheten kan også anke en frifinnende dom, eller en dom som gir tiltalte for lav straff. Ankefristen er kun 14 dager i straffesaker etter at dommen er avsagt ved muntlig forkynnelse (eller er mottatt forkynt dersom dommen sendes pr. post), mot 1 måned i de fleste sivile saker. Anken stiles til ankeinstansen (overordnet domstol), men fremsettes for den domstol som har avsagt dommen. En straffesak avgjort av tingretten, kan ankes til lagmannsretten, og en dom fra lagmannsretten kan ankes videre til Høyesterett. Anke er regulert i straffeprosessloven kap. 23 Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)