Om strafferett

Strafferetten

Straffbarhetsvilkårene

De fire straffvarhetsvilkårene

Skyldkravet og rimelig tvil

Krav om skyld, Uaktsomhet, Uforsettlig følge, Forsett, Overlegg, Forsett ved selvforskyldt rus

Legalitetsprinsippet i strafferetten

Krav om klar lovhjemmel, Forbud mot straffelover med tilbakevirkende kraft, Rettslige standarder

Rettsstridsreservasjonen

Ulovfestet og lovfestet rettsstridsreservasjon

Tilregnelighet

Krav om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, Bevisstløshet, Alder, Psykose, Høygradig psykisk utviklingshemming, Utilregnelighet etter selvforskyldt rus

Villfarelse

Faktisk villfarelse, Faktisk villfarelse etter selvforskyldt rus, Rettsvillfarelse

Selvforskyldt rus

Nærmere om selvforskyldt rus, Når foreligger selvforskyldt rus?

Straffrihetsgrunner (Nødrett, nødverge, selvtekt og samtykke mv.)

Straffrihetsgrunner, Nødrett, Nødverge, Samtykke, Selvtekt, Spesielle straffrihetsgrunner

Medvirkning

Strafferettslig medvirkning, Fysisk og psykisk medvirkning, Nærmere vilkår for medvirkningsansvar

Forsøk

Forsøk på forbrytelse, Forsøk på forseelse, Nærmere om når handlingen er påbegynt, Straffri tilbaketreden, Forsøket er en straffbar handling i seg selv, Lavere straff ved forsøk

Unnlatelser

Unnlatelsesdelikter

Strafftyper

Anerkjente strafftyper, Reaksjoner som ikke er straff, Administrative reaksjoner – er det straff?

Straffutmåling

Straffutmåling generelt, Hvorfor man straffer, Straffritaksgrunner, Straffnedsettelsesgrunner , Formildende omstendigheter, Skjerpende omstendigheter, Straffskjerpende grunner, Straffopphørsgrunner

Konkurrens

Generelt om konkurrens, Ulikeartet idealkonkurrens, Likeartet idealkonkurrens, Likeartet realkonkurrens, Ulikeartet realkonkurrens

Promillekjøring

Promillekjøring, Etterfølgende alkoholnytelse ved politietterforskning

Vold

Voldsforbrytelser, Legemsfornærmelse, Legemsfornærmelse med skadefølge, Legemsbeskadigelse, Grov legemsbeskadigelse, Provokasjon/gjengjeldelse, Strafferamme vold og legemsfornærmelse

Tyveri

Tyveri, Grovt tyveri, Naskeri, Brukstyveri og besittelseskrenkelser

Underslag

Underslag , Grovt underslag

Hærverk (skadeverk)

Skadeverk , Grovt skadeverk

Innbrudd

Innbrudd

Utpressing

Utpressing

Seksualforbrytelser

Seksualforbrytelser , Voldtekt, Misbruk av overmaktsforhold, Sex med mindreårige, Incest

Falskneri

Dokumentfalsk, Pengefalsk

Narkotika

Nakotikaforbrytelser

Heleri

Heleri

Bedrageri

Bedrageri, Grovt bedrageri, Grovt uaktsomt bedrageri, Forledelse til formuestap og røping av forureningshemmeligheter

Drap

Drap, Forsettlig drap, Uaktsomt drap

Ran

Ran, Grovt ran

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)