Strafferetten

Strafferett omfatter læren om de absolutte normer for opptreden i samfunnet som anses som et straffbart lovbrudd (både forbrytelse og forseelser), og de reaksjoner (sanksjoner) som blir konsekvensene av brudd på normene. Straff er definert som et onde som påføres lovbryteren, for at det skal føles som et onde, jf. Rt. 1977 s. 1207. Straff har et grunnleggende formål om å hindre uønsket atferd, og å styre borgernes atferd i ønsket retning. I sin bok Alminnelig strafferett skriver Johs. Andenæs: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)