Krav om klar lovhjemmel

Legalitetsprinsippet er et prinsipp om at inngrep overfor borgerne fra myndighetene krever hjemmel i lov. Kravet om at inngrep overfor borgerne fra myndighetene krever hjemmel i lov gjelder innenfor all offentlig myndighetsutøvelse, men er et sentralt krav i strafferetten, ettersom å straffe (herunder i særlig grad frihetsberøvelse) anses som det strengeste inngrep som kan foretas overfor enkeltindivider og andre private. Les mer...

Forbud mot straffelover med tilbakevirkende kraft

Et annet sentralt poeng i strafferetten som naturlig hører sammen med legalitetsprinsippet, er at ingen kan straffes for noe som ikke var straffbart på gjerningstidspunktet. En straffebestemmelse kan dermed ikke gis tilbakevirkende kraft. Prinsippet er nedfelt i Grunnloven § 97, som slår fast: Les mer...

Rettslige standarder

En rettslig standard er et skjønnsmessig vilkår i en lovbestemmelse, som har et subjektivt og ikke entydig innhold som gjerne angir en bestemt samfunnsmoralsk målestokk. Eksempler er vilkår som ”utilbørlig atferd”, ”vanrøkt,” ”mishandling,” ”rettsstridig,” ”utuktig” ”annen fornærmelig atferd” eller ”urimelig atferd”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)