Ulovfestet og lovfestet rettsstridsreservasjon

I en del straffebud har lovgiverne uttrykkelig satt som vilkår at det ikke er meningen å ramme enhver handling som objektivt sett kan omfattes av ordlyden. Flere straffebud inneholder særskilte rettsstridsreservasjoner som gjør rettsstrid ved handlingen til et vilkår for å straffe, gjennom vilkår som ”rettsstridig” eller ”uberettiget adgang” eller ”uberettiget vinning”. Det vil da stå f.eks. “den som rettstridig bruker eller forføyer over…”. Hvis handlingen ikke anses for å være rettsstridig, vil handlingen ikke rammes av straffebudet, og tiltalte må da frifinnes. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)