Krav om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket

For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket, hvilket vil si at gjerningsmannen var i stand til å forstå rekkevidden av sine handlinger, jf. vilkår 4 under straffbarhetsvilkårene. Hvis gjerningsmannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skal han alltid frifinnes, idet alle vilkårene for å straffe da ikke er til stede. Les mer...

Bevisstløshet

Bevisstløshet reguleres av straffeloven § 44 første ledd, som slår fast at den som er bevisstløs i gjerningsøyeblikket ikke kan straffes. Bevisstløshet omfatter naturligvis tilstander der personen ikke er bevisst (absolutt bevisstløshet som koma, svimeslått osv.), men en person som er ved såkalt absolutt bevisstløshet, kan vanskelig begå straffbare handlinger utover eventuelt unnlatelser. Les mer...

Alder

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Det vil at det er satt en grense for utilregnelighet som følge av alder ved 15 år etter straffeloven § 46, som lyder: Les mer...

Psykose

Psykose er den form for utilregnelighet som folk oftest forbinder med utilregnelighet, selv om utilregnelighet også omfatter lav alder, psykisk utviklingshemming og bevisstløshet. Man sier gjerne på folkemunne at gjerningsmannen var ”sinnssyk i gjerningsøyeblikket,” og man mener gjerne da at gjerningsmannen var psykotisk i strafferettslig forstand. Les mer...

Høygradig psykisk utviklingshemming

Personer som er høygradig psykisk utviklingshemmet straffes ikke, da disse ofte ikke vil kunne forstå konsekvensene av egne handlinger på grunn av mangelfulle kognitive evner. I særlig grad vil høygradig psykisk utviklingshemmede normalt ha problemer med spørsmål knyttet til årsak og virkning, og med å forstå konsekvenser av egne handlinger. Les mer...

Utilregnelighet etter selvforskyldt rus

Utgangspunktet i norsk rett etter straffeloven § 44 er at en handling ikke er straffbar når gjerningsmannen ved dens foretagelse var bevisstløs (ikke tilregnelig). Imidlertid fastslår straffeloven § 45 den regel at dersom man begår en straffbar handling som skyldes bevisstløshet i gjerningsøyeblikket under påvirkning av selvforskyldt rus, vil bevisstløshet som skyldes selvforskyldt rus ikke frita for straff. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)