Nærmere om selvforskyldt rus

Selvforskyldt rus får hovedsaklig tre rettslige konsekvenser Les mer...

Når foreligger selvforskyldt rus?

Straffeloven av 1902 har ingen legaldefinisjon av begrepene beruselse og rus. Regelen i straffeloven § 45 gjelder således for alle typer rusmidler, også medisiner og kjemiske stoffer som kan gi rus, herunder gjennom blanding (blandingsrus). En person ansees som ruset etter straffeloven § 45 når vedkommende ikke har den fulle kontroll/det fulle herredømme over seg selv, jf. Rt. 1983 s. 202. Beruselse vil alltid være selvforskyldt når gjerningsmannen subjektivt kan lastes for å ha blitt beruset, og aktsomhetsnormen er her forholdsvis streng, jf. Rt. 1986 s. 388. Hvis man ikke kan bebreides for å ha blitt ruset, vil straffeloven § 45 ikke komme til anvendelse. Et kjent eksempel fra rettspraksis er ”Vodka lime”-kjennelsen i Rt. 1977 s. 644, der det ikke var uaktsomt å ha drukket Vodka lime, da lime kan fjerne deler av alkoholsmaken, ved utlevering av feil drink: “Jeg er enig med påtalemyndigheten i at situasjonen måtte tilsi en skjerpet aktsomhet. Det er imidlertid ikke angitt i dommen på hvilken måte A har kommet til å drikke lime og vodka i stedet for bare lime. Vurderingen av aktsomheten kan falle forskjellig ut under ulike alternativer. Dersom A selv har forbyttet glass med vodka og glass uten vodka, må det bebreides ham som uaktsomt at han under de forhold som rådde, ikke var mer påpasselig med hva han drakk, men etter beskrivelsen i dommen kan det ikke utelukkes at feilen er skjedd ved utlevering av drinkene fra baren under omstendigheter hvor A ikke kan bebreides for uaktsomhet”. Selvforskyldt vil rusen normalt være ved eget inntak av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, med slik dose at gjerningsmannen mister full kontroll over seg selv som følge av rus. Full kontroll fortolkes her strengt, slik at det er tilstrekkelig å miste litt kontroll. Rusmiddelinntak under tvang eller ved lureri vil normalt anses som uforskyldt, jf. blant annet Rt. 1985 s. 736, der en kvinne verken før eller etter inntak av Solo ikke var klar over at hun drakk vodka med Solo, som hennes eksmann hadde sjenket henne, fordi hun var følelsesmessig oppbrakt: For å anvende straffeloven § 45 er det krav om årsaksammenheng mellom rusen og den nedsatte bevissthet, jf Rt. 1988 s. 254 Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)