Straffrihetsgrunner

Nødrett, nødverge og samtykke er straffrihetsgrunner som medfører at man ikke kan straffes, dersom handlingen faller inn under noen av disse straffrihetsgrunnene. Les mer...

Nødrett

Nødrett reguleres av straffeloven § 47. Nødrettsbestemmelsen fastslår at ”Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes”. Les mer...

Nødverge

Nødverge reguleres av straffeloven § 48. Les mer...

Samtykke

Samtykke som straffrihetsgrunn er ikke regulert uttrykkelig i straffeloven, men følger av ulovfestet rett (rettspraksis). Enkelte straffbare handlinger som legemsfornærmelse har lovfestede unntak om at samtykke gjør handlingen straffri, jf. straffeloven § 235. Domstolene kan likevel frifinne uten at grunnen behøver å stå i lov, idet frifinnelse vil være til gunst for tiltalte, og således ikke må stå i lov. Når en person samtykker i at en straffbar handling begås, vil naturligvis ikke handlingen ha den samme straffverdighet, når den som krenkes av handlingen selv aksepterer krenkelsen. Les mer...

Selvtekt

Selvtekt er at man selv tar seg til rette og håndhever en rett uten å vente på myndighetenes hjelp, og er i dag ikke uten videre straffritt dersom man bryter loven ved gjennomføring av retten. I ny straffelov § 19, som ennå ikke er trådt i kraft, åpnes for at selvtekt kan gjøre en handling som ellers ville være straffbar lovlig. Forutsetningen er at det vil være urimelig å vente på myndighetenes hjelp. Maktbruk kan bare brukes mot de mest alvorlige krenkelsene, og må ikke gå lenger enn forsvarlig. I ny straffelov § 19 er det lagt til grunn følgende regel om selvtekt: Les mer...

Spesielle straffrihetsgrunner

Det finnes i tillegg til ovennevnte generelle straffrihetsgrunner, også spesielle straffrihetsgrunner, som er nedfelt i de enkelte straffebud. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)